Slovník pojmov

05. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Slovník pojmov.Balanced Scorecard - filozofia riadenia výkonnosti. Jej podstatou je popísať a vyjadriť organizačnú stratégiu a filozofiu v merateľných cieľoch, zahŕňajúc všetky úrovne riadenia a rozhodovania.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.