Objem stratených dát vzrástol za posledné dva roky štvornásobne.

08. 12. 2014 | Komentáre čitateľov [0]

Globálna štúdia EMC týkajúca s aochrany dát odhalila, že strata dát a výpadky stáli organizácie v poslednom roku 1,7 bilióna amerických dolárov, čo je ekvivalent takmer polovice HDP Nemecka. Objem stratených dát vzrástol od roku 2012 o 400%, zároveň 71% spoločností si nie je istých svojou schopnosťou obnoviť dáta po havárii. V rámci prieskumu EMC® Global Data Protection Index, vykonaného organizáciou Vanson Bourne, bolo dopytovaných 3 300 pracovníkov s rozhodovacou právomocou v oblasti IT v spoločnostiach od stredných firiem po veľké podniky z 24 krajín.

NAJDÔLEŽITEJŠIE ZISTENIA PRIESKUMU:

•       Straty dát a výpadky stoja podniky 1,7 bilióna amerických dolárov1.

•       Spoločnosti v posledných dvoch rokoch v priemere stratili o 400%2 viac dát (čo zodpovedá 24 miliónom e-mailov3).

•        71% IT špecialistov si nie je istých svojou schopnosťou obnoviť po havárii dáta.

•        51% organizácií nemá žiadny plán obnovy po havárii pre nové aplikačné úlohy4 a iba 6% má plány pre big data, hybridný cloud a mobilné technológie.

•        Iba 2% organizácií je možné zaradiť do kategórie "lídri" v oblasti ochrany dát, 11% sú "implementujúce", naopak 87% spoločností svoje dáta chráni nedostatočne.

•        Čína, Hongkong, Holandsko, Singapur a USA vedú v rebríčku vyspelosti ochrany, zatiaľ čo Švajčiarsko, Turecko a Spojené arabské emiráty zaostávajú.

•        Spoločnosti využívajúce tri alebo viac dodávateľov stratili trikrát viac dát než organizácie, ktoré sa orientujú na jediného dodávateľa.

Dopady straty dát a výpadkov

Dobrou správou je, že počet jednotlivých incidentov straty dát celkovo poklesol. Oproti tomu objem dát stratených v týchto incidentoch exponenciálne rastie:

•        V 64% opýtaných podnikov došlo za posledných 12 mesiacov k strate dát či výpadku.

•        Priemerná spoločnosť prekonala v posledných 12 mesiacoch celkovo viac ako tri pracovné dni (25 hodín) neočakávaných výpadkov.

•        Medzi ďalšie komerčné dôsledky týchto incidentov patrili strata príjmov (36%) a oneskorenie vo vývoji produktov (34%).

Nové výzvy v oblasti ochrany dát

Obchodné trendy, ako sú big data, mobilné technológie a hybridný cloud, prinášajú nové výzvy v oblasti ochrany dát:

•        51% spoločností nemá plán obnovy po havárii pre žiadne z týchto prostredí a len 6% má plán pre všetky tri.

•        62% dokonca hodnotí big data, mobilné technológie a hybridný cloud ako „zložité“ na ochranu.

•        Pretože 30% všetkých primárnych dát sa nachádza v nejakej forme cloudového úložiska, môže táto skutočnosť viesť k značnej strate.

Paradox ochrany

Implementácia pokročilých technológií ochrany dát významne znižuje pravdepodobnosť havárie. Spoločnosti oslovujú viac dodávateľov IT s požiadavkou na riešenie ochrany dát. Izolovaný prístup k nasadeniu riešenia však môže zvyšovať riziká:

•        Podnikom, ktoré neimplementovali stratégiu trvalej dostupnosti, hrozí dvakrát väčšie riziko straty dát.

•        Spoločnosti využívajúce tri alebo viac dodávateľov riešení ochrany dát stratili trikrát viac dát než tie, ktoré majú svoju stratégiu ochrany dát postavenú na jedinom dodávateľovi.

•        Podniky s tromi dodávateľmi oproti jednému dodávateľovi tiež zvyčajne minú v priemere o 3 milióny dolárov viac za infraštruktúru pre ochranu dát.

Vyspelosť ochrany dát

Účastníkom prieskumu EMC Data Protection Index boli podľa odpovedí udeľované body ako hodnotenie vyspelosti ich riešenia ochrany dát v jednej zo štyroch kategórií (ďalšie podrobnosti uvádza metodológia nižšie):

•        Významná väčšina - 87% - spoločností sa z hľadiska vyspelosti riešenia ochrany dát umiestnila v dvoch najnižších kategóriách.

•        Z globálneho pohľadu sa 13% účastníkov umiestnilo nad priemerom, keď 11% bolo klasifikovaných ako „implementujúce“ a 2% ako „lídri“.

•        Najvyšší počet spoločností hodnotených nadpriemerne je z Číny (30%), najnižší zo Spojených arabských emirátov (0%).

•        Veľké podniky s viac ako 5 000 zamestnancami sú ako nadpriemerné hodnotené dvakrát častejšie (24%) než menšie podniky s 250-449 zamestnancami (12%). Najprogresívnejšie sú spoločnosti z oblasti Ázie a Tichomoria (21%), ďalej firmy z USA a Holandska (20%).

„Tento prieskum zdôrazňuje ohromné finančné dôsledky neplánovaných výpadkov a straty dát v akejkoľvek spoločnosti. Pretože 62% opýtaných pracovníkov s rozhodovacou právomocou v IT považuje ochranu hybridného cloudu, big data a mobilných technológií za zložitú, je zrejmé, že takmer každý z nich sa obáva, že ochrana dát nebude vyhovovať budúcim potrebám ich organizácií. Veríme, že náš globálny prieskum prinúti vedúcich pracovníkov v IT k zamysleniu a prehodnoteniu, či ich riešenia ochrany dát zodpovedajú ako súčasným potrebám, tak aj dlhodobým cieľom,“ uviedol Guy Churchward, prezident EMC Core Technologies.

Infografika

______________________________

Prieskum bol vykonaný nezávislou organizáciou Vanson Bourne v období augusta a septembra 2014. Respondenti boli pracovníci s rozhodovacou právomocou v IT v organizáciách s viac ako 250 zamestnancami. Celkom sa zúčastnilo 3 300 respondentov z 24 krajín. Po 200 respondentoch bolo z USA, Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka, po 125 respondentoch z Kanady, Mexika, Brazílie, Ruska, Južnej Afriky, Turecka, Spojených arabských emirátov, Talianska, Švajčiarska, Holandska, Austrálie, Japonska, Číny, Kórey, Indie, Singapuru, Hongkongu, Filipín, Thajska a Indonézie.

Z dôvodu vytvorenia krivky vyspelosti boli pracovníkom s rozhodovacou právomocou v IT kladené špecifické otázky k ich skúsenostiam, stratégii a infraštruktúre pre zálohovanie a obnovu. V každej z oblastí bolo udelených max. 64 bodov na určenie celkového hodnotenia vyspelosti. Toto skóre bolo následne vynásobené mierkou, aby sa krivka normalizovala a bol určený celkový výsledok na stobodovej škále. Po vyhodnotení boli títo pracovníci s rozhodovacou právomocou v IT rozdelení do štyroch rovnako veľkých segmentov od najnižšieho po najvyššie skóre: zaostávajúce (1-25 bodov), zvažujúce (26-50 bodov), implementujúce (51-75 bodov) a lídri (76- 100 bodov).

1.Podniky sú definované ako spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami. Hodnoty sú určené na základe dát od spoločnosti Dunn and Bradstreet. Hodnoty predstavujú celkovú odhadovanú stratu podnikov v 24 krajinách zahrnutých do prieskumu vykonaného organizáciou Vanson Bourne pre spoločnosť EMC.

2.Porovnávací základ tvoria výsledky predchádzajúcich prieskumov spoločnosti EMC v oblasti obnovy po havárii.

3.Priemerný objem straty dát na spoločnosť je 2,33 TB. Predpokladaná veľkosť e-mailovej správy je 100 kB.

4.„Nové aplikačné úlohy“ tu predstavujú hybridný cloud, big data a mobilné technológie.

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.