Business intelligence ako konkurenčná výhoda firemných analytikov

15. 09. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

Doc. Ing. Mojmír Kokles PhD.
Ing. Rastislav Šupšák

Na to, aby mohla firma svoj biznis vhodne riadiť a zabezpečiť tak svoj rast, využívajú systémy business intlligence (BI) masívne objemy korporátnych dát, z ktorých následne vytvárajú terabajty informácií využiteľných na podporu rozhodovania. Rastúci dopyt firiem, aby nachádzali relevantné informácie v nekonečnom priestore dátových úložísk vedie k dynamickému rozvoju novej špecializácie – dátový špecialista alebo dátový vedec. Dnes totiž už nestačí tradičný rozsah vstupných dát, je potrebné začať pracovať s podnetmi zo sociálnych sietí a ďalších zdrojov. Firmy by sa mali pri svojich BI aplikáciách snažiť udržať krok s neustále expandujúcou záplavou dát, ktorú ich biznis momentálne generuje. Oblasť BI sa v posledných rokoch vyvíja tak, aby sa rozšírilo spektrum ponúkaných možností a aby bolo možné pracovať s dátami inovatívnym spôsobom.

Nástroje business intelligence v skutočnosti pomáhajú spoločnosti generovať relevantné signály a prediktívne analýzy, ktoré môžu prispieť k rozvoju podnikania, eliminácii ohrození a k podpore rastu. To všetko je možné vďaka využívaniu analytických nástrojov v BI aplikáciách, ktoré podnikom umožňujú sa do dát hlboko ponoriť a nájsť potrebné vzorce správania a cenné informácie.BI sa v mnohých prípadoch prirovnáva k spätnému zrkadlu vozidla. Pomocou BI je firma schopná vidieť kadiaľ prešla a čo sa deje na ceste za ňou. BI sa neustále mení a dokonca je možné okrem histórie predikovať budúcnosť a tvoriť tak stratégie a plány. Pre firmu to teda znamená silný impulz pre využívanie dostupných dát.

Súčasné ponímanie BI je oveľa ďalej ako pred 10 rokmi, kedy prvopočiatky BI začínali práve v leteckej preprave pri stanovovaní cien leteniek. Neskôr sa k nim pridali vo využívaní hotely, banky a maloobchody – aby cez nástroje BI lepšie spoznali svojich zákazníkov a ich správanie.

Mnohé analýzy trhov a prostredia hovoria o tom, že tradičné BI už jednoducho nestačí s dychom, nie je schopné reagovať na zvyšujúce sa množstvo užívateľov a objemu spracovávaných dát. A ako by na to mali zareagovať vrcholoví manažéri informatiky, CIO? Musia si uvedomiť, že práve pokrok v oblasti BI bude tou premennou, ktorá v blízkej budúcnosti bude rozhodovať bitky medzi korporáciami, bude onou deliacou čiarou medzi víťazmi a porazenými. Organizácie, ktoré budú mať úspech, budú tie, ktoré budú schopné  efektívne rozhodovať na základe podnetov prichádzajúcich z neštruktúrovaných dát.[1]

Počas rokov 2010 a 2011 sa trh s BI nástrojmi pohol dopredu a zaznamenal nárast dva krát väčší ako v roku 2009. Ako jednou z hlavných príčin sa udávajú akvizície hlavných hráčov s menšími firmami (SSPS, Sybase).Ďalší prelom na trhu BI má na svedomí príchod revolučného mobilného zariadenia – tabletu iPad, ktorý je spolu s nasledovníkmi považovaný za bránu k masívnemu nasadeniu mobilných BI. Už v roku 2010 sa to prejavilo vo zvýšenom počte analytických projektov, v ktorých sa ráta s využitím užívateľsky priaznivých prezentačných riešení určených pre tablety.V posledných rokoch zaznamenávajú značný boom aj dátové sklady. Užívatelia, ktorí sa dostávajú k dátam z dátových skladov, každým dňom rastú vďaka tomu, že BI aplikácie už umožňujú tvorbu výstupov v reálnom čase a sú schopné ich zasielať do mobilných zariadení.Organizácie v súčasnosti apelujú na BI riešenia s kratšou dobou implementácie, čomu väčšina dodávateľov vychádza v ústrety. Užívatelia zároveň konsolidujú svoje existujúce BI platformy a vo zvýšenej miere prechádzajú z niekoľkých prevádzkových riešení na jedno, s cieľom ušetriť náklady na licencie a údržbu.[2]

Samoobslužné BI – analýza masívnym trendom

Podniky dnes začínajú zavádzať nové webové nástroje pre interaktívny reporting, ktoré sú navrhnuté tak, aby koncovým užívateľom umožnili ukázať vlastnú analýzu, rýchlo prechádzať a vizualizovať podnikové dáta a generovať prehľady a výstupy zodpovedajúce ich funkcii v podniku. Vrcholoví manažéri úspešných firiem stále viac využívajú nástroje BI na úkor výstupov z IT oddelenia a pri svojom rozhodovaní vychádzajú z vlastných analýz. Vyspelé organizácie už podľa štúdie poskytujú svojim líniovým manažérom analytické nástroje podporujúce rozhodovanie, sprístupňujú BI viac zamestnancom v rôznych nižších funkciách, a vďaka tomu ďalej zvyšujú efektivitu interných a externých procesov.

Analýza ako taká sa stáva masívnym trendom a kompetenciou, keď sa od analytikov a z IT oddelení presúva na desktopy biznis manažérov. Tí sa stávajú akoby biznis analytikmi, pretože sú to oni, ktorí skutočne potrebujú analýzu k svojej práci. Hovoríme teda napr. o účtovníkoch, ktorí riešia cash flow, marketingových manažéroch, ktorí skúmajú efektivitu reklamných kampaní. Títo ľudia sú svojim spôsobom analytickí profesionáli, aj keď nie sú profesionálni analytici. Analytické nástroje by mali byť intuitívne a ľahko použiteľné. Ich štatistické funkcie musia štatistickú analýzu sprístupniť ľuďom, ktorí nie sú štatistici. Analytické nástroje by mali brať ohľad aj na ľudský rozmer analýzy a napomáhať k lepšiemu pochopeniu a náhľadu prostredníctvom komunikácie a participácie.

Na druhej strane štúdie ale dokazujú, že veľká časť radových zamestnancov nechce vytvárať vlastné dotazy a výkazy. Väčšina bežných BI užívateľov sa radšej uspokojí s už vopred vytvorenou dotazovacou a reportingovou štruktúrou, ktorú zľahka modifikujú tak, aby vyhovovala ich aktuálnym potrebám. Samoobslužné BI neznamená koniec činností BI oddelenia vo vzťahu k podnikovému BI. Naopak, chýbajúce partnerstvá medzi biznisom a podnikovým IT sú v rôznych štúdiách často zmieňované ako príčina nedostatočnej výkonnosti podnikového BI. Najmä vývoj BI riešení vyžaduje omnoho viac spolupráce medzi oboma zložkami než práca na iných systémoch.

Mobilné BI

Mobilné zariadenia a mobilný internet už nájdeme všade okolo nás. Napriek tomu sa tomuto trendu BI vyhýba práve kvôli nedostatku špecifických prípadov použitia v podnikoch a chýbajúcim ukazovateľom návratnosti, tak isto ako malým rozmerom displeja a klávesnice smartphonov a problémom so zabezpečením mobilných zariadení. Mnoho súčasných odborníkov na BI predpovedá, že skutočný nástup mobilného BI nastane s masovým príchodom tabletov, ktoré zanedlho umožnia online i offline spustenie a využívanie kľúčových biznis procesov a relevantných informácií aj mimo kanceláriu. Tablety odstránia problémy spojené s veľkosťou smartphonov a budú rozhodujúcim faktorom nástupu mobilných BI. Pomocou tabletov sa BI dostane aj k zamestnancom, ktorí inak nemajú prístup k tradičným BI aplikáciám, a to v dobe a na mieste, kde ich budú skutočne potrebovať.

Mobilné BI aplikácie sú dnes navrhnuté s rôznym zameraním. Tie najjednoduchšie posielajú do mobilných zariadení statický BI obsah vo forme výstrah a upozornení. Ďalšie používajú vstavaný prehliadač na prístup k väčšinou statickým BI nástrojom. Zložitejšie riešenie je postavené na prehliadačoch podporujúcich RIA (Rich Internet Applications) a umožňujúcich prístup k dynamickým aplikáciám. Vyspelé nástroje vyžadujú inštaláciu špecifického klienta pre dané mobilné zariadenie, ktorý sa chová prakticky rovnako ako klient v akomkoľvek desktope.

Pri výbere mobilnej Bi platformy by malo hrať rozhodujúcu úlohu najmä to, či riešenie podporuje vizuálne dotazovacie metódy, dokáže využiť GPS, či sa dá ovládať stylusom, alebo gestami alebo či dokáže zobraziť animované výstupy atď.

PRODUKT

DODÁVATEĽ

 ARCHITEKTÚRA

PODPORA MOBILNÉHO PRÍSTUPU

Adastra Mobile BI 360

Adastra

Klient/server

iOS, BlackBerry, Android

BellaDati

Trgiman

On.premise, SaaS

iPhone, iPad, Opera Mobile

BI4Dynamics

CCV informačne systémy

Klient/server

Windows Mobile

IBM Cognos

IBM

Klient/server

iPad

MicroStrategy

OKsystem

Klient/server

Windows Mobile, Symbian, iPhone/iPad, BlackBerry

SAS BI Server

SAS institute

Klient/server

iOS, BlackBerry, Android

ORACLE BI

Oracle

Viacvrstvá architektúra

iPad, iPhone

Targit BI Suite

Essence Business Solutions

Klient/server s desktopovým klientom

Webové rozhranie

Pentaho Open BI Suite

Cleverbee

J2EE aplikácie

Android

MS Sharepoint 2010

Microsoft

Klient/server, Cloud

Windows Phone 7, štandarné webové rozhranie

Tabuľka: Komplexné nástroje pre business intelligence

BI z cloudu

Cloud computing sa stáva komoditou a stále prichádzajú kustomizácie a predom pripravené balíčky privátnych aplikácií šitých na mieru vo forme vertikálne orientovaných ponúk. Z cloudu sa stávajú hardvérové a softvérové služby ponúkané podľa dopytu zákazníkov a doplnené zodpovedajúcimi modelmi poskytovania dát. Z terajších prieskumov vyplýva, že polovica opýtaných organizácií veľmi vážne uvažuje o tom, že pre BI a analýzy využije verejný cloud a celých 70% uvádza, že na tieto účely využije privátne cloudy. Napriek tomu cloudové BI nie je žiadna masová záležitosť, aj keď niektorí softvéroví dodávatelia už avizujú možnosť prevádzky svojich aplikácií v cloude. Okrem úspory nákladov by mal byť hlavným prínosom cloudových riešení obnovená akcieschopnosť podniku vďaka tomu, že bude mať pre dolovanie dát, analýzu a prezentáciu výstupov k dispozícii serverové a úložné prostriedky podľa potreby. Takáto flexibilná infraštruktúra by mohla vytvoriť ideálne podmienky pre využívanie BI „just in time“ a sprístupniť BI aj firmám, ktoré dnes nemajú potrebné úložné a výpočtové kapacity, či zamestnancom, ktorí sú teraz kvôli obmedzeným výpočtovým kapacitám z využívania BI vylúčení.

BI a sociálne médiá

Cieľom BI a ostatných trendov v tejto oblasti je vyššia efektivita a interaktivita podnikového BI. Podobný účel má aj prepojenie BI so sociálnymi sieťami. Prevzaté princípy sociálnych médií prispievajú k ľahším používaniam nástrojov pre BI a umožňujú lepšiu kooperáciu ich užívateľov. Aj v rámci BI rastie význam spolupráce, či už chce organizácia efektívnejšie komunikovať so zákazníkmi alebo partnermi, alebo uľahčiť interakciu medzi kolegami a oddeleniami vo firme. Siete ako LinkedIn či Twitter, ktoré využívajú na osobnú komunikáciu a interakciu s technológiami stále viac ľudí, budú mať veľký vplyv aj na ďalší vývoj obchodne orientovaných počítačových systémov. Prínos plynúci z integrácie funkcií sociálnych médií do BI je značný. Nové funkcie uľahčujú použitie BI, zdieľaním informácií a uľahčením komunikácie s kolegami a zákazníkmi, a prirodzene rozširujú možnosti analytických nástrojov a podporujú posun smerom k samoobslužnému BI.

Vyššia úroveň interaktivity a schopnosť komunikácie v pravidelných intervaloch a v reálnom čase zvyšuje celkovú hodnotu BI v rámci organizácie. Prepojenie BI a sociálnych médií môže zaznamenať aj väčšiu dostupnosť dát, zlepšené rozhodovacie procesy, či zníženie prevádzkových nákladov, a výrazne tak môže zvýšiť návratnosť investícií do BI. Prepojenie sociálneho networkingu a mobilného BI môže byť prvým krokom k ďalšiemu zlepšeniu interaktivity a širšiemu využívaniu podnikového BI tam, kde je potreba komunikácie medzi biznis jednotkami.

Poľudštené BI

Aplikácie BI primárne slúžia biznis užívateľom, mali by preto rešpektovať ich potreby, ako aj ich profesijné zameranie. Títo užívatelia obvykle nechcú byť odborníci v IT, takže ovládanie a práca s BI aplikáciami by mala zodpovedať základným užívateľským znalostiam ovládania a práce s počítačmi. Aplikácie by mali byť dostatočne intuitívne, ale zároveň i prijateľne výkonné a flexibilné. Výkonnosť BI aplikácií znamená predovšetkým rýchlu dobu odozvy na vznesené požiadavky, a to rádovo v niekoľkých sekundách. Flexibilné BI prostredie umožňuje užívateľom samostatne vytvárať a klásť práve tie požiadavky, ktoré potrebujú vyriešiť. Užívateľ teda nie je odkázaný na podporu IT odborníkov. IT a biznis zvyčajne hovoria inou rečou, a tak vedie táto komunikácia k mnohým nedorozumeniam a rovnako sa významne predlžuje doba pre získanie potrebných informácií.

Dôležitým aspektom je tiež vzhľad a rozvrhnutie analytického prostredia takejto aplikácie. Ako veľmi efektívne sa javia aplikácie, ktoré umožnia zobraziť celkový pohľad na danú problematiku, napr. formou prehľadných grafov, dashboardov, vďaka ktorým sa môžu užívatelia rýchlo orientovať. Analýza danej situácie, získanie detailnejšieho prehľadu na danú oblasť či odhalenie neočakávaných odchýlok sú potom pre užívateľa o dosť jednoduchšie. Veľmi podstatné je tiež to, akým spôsobom sa prezentujú alebo zdieľajú zistené výsledky, napr. formou elektronických alebo papierových reportov.

Budúcnosť BI

V tomto a ďalšom roku by sa mali objaviť nové technológie dátových skladov, ktoré umožnia interaktívne analyzovať priamo surové prevádzkové dáta. Aby tieto možnosti súčasné BI procesy a rozhrania, čo najlepšie využili, budú sa musieť tomuto trendu prispôsobiť napr. tým, že sa ďalej zotrie hranica medzi fázou návrhu a spotreby BI. Prepájanie podnikových a osobných dát potrebných na rýchlu a pragmatickú analýzu povedie k zlúčeniu podnikového a osobného BI. Obvyklé riešenie tohto problému síce užívateľov poteší, ale prinesie duplikáciu dát a dodatočné náklady na posilnenie information governance.[3]

Nové smery v oblasti BI načrtáva taktiež už citovaná správa Forrester Research Trendy business intelligence. Ide napr. o automatické rozpoznávanie dátových zdrojov, podnikového obsahu, závislostí a profilov jednotlivých entít. Ďalej sa rozširujú aj nástroje umožňujúce analyzovať BI metadáta, ako sú údaje o tom, kto, kedy a prečo používa BI aplikácie. Taktiež by sa malo objaviť aj tzv. suggestive BI – kombinácia metadát, užívateľskej analýzy a sociálnych tagov, ktorá sama navrhne najvhodnejšiu následnú aktivitu v prebiehajúcom BI procese.

(Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu – Interný grant EU v Bratislave Projekty mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, evidenčné číslo I-13-111-00.)[1]
WEISS, R. 2012. Selháva Business Intelligence?. In CIO - Business World. ISSN 1803-7321, 2012,  č.3, s.32-35

[2] PETRJANOŠ, V. 2011. Nové zbraně firemních analytiků. In Computerworld. ISSN 1210-9924, 2011,  č.12, s.12-15

[3] PETRJANOŠ, V. 2011. Nové zbraně firemních analytiků. In Computerworld. ISSN 1210-9924, 2011,  č.12, s.12-15