Cloud Computing – vzdialená budúcnosť alebo bezprostredná realita?

30. 04. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Fenomén Cloud Computingu dnes vyvoláva mnoho záujmu zo strany odbornej verejnosti predovšetkým vďaka potenciálu poskytnúť IT služby oveľa flexibilnejšie, za nižších nákladov a s nižšou komplexnosťou ako iné varianty zabezpečenia infokomunikačných potrieb. Dlhodobá vízia Cloud Computingu pritom ponúka pohľad do budúcnosti kedy výpočtové, sieťové a zdroje úložísk dát sa budú poskytovať na “požiadanie” podobne ako dnes napríklad elektrický prúd. Cloud Computing predstavuje nový model poskytovanie IT služieb, ktorý používa Internet (Cloud) ako prostriedok pre poskytovanie infraštrukúry, aplikačných platforiem a softvéru ako služby.

Nejednoznačnosť v samotnej terminológii Cloud Computingu ako aj rozdiel medzi reálne dostupným portfóliom služieb a ich marketingovým potencionálom je častokrát ale veľký. To zťažuje prípadným zákazníkom správne sa rozhodnúť či a ako si adaptovať takéto služby a ako ich integrovať do svojho IT prostredia.

V súčasnosti existuje mnoho definícii Cloud Computingu. Skúsme si teda priblížiť aspoň niektoré. Tak napríklad podľa spoločnosti Gartner predstavuje Cloud Computing: “Spôsob zabezpečenia výpočtových zdrojov kde masívne škálovateľné IT prostriedky sú poskytované viacerým externým zákazníkom prostredníctvom Iternetových technológií ako služba.”

Na druhej strane spoločnosť Cisco rozumie pod pojmom Cloud Computingu – “IT zdroje a služby abstrahované od infraštruktúry, prostredníctvom ktorej sú poskytované a sú plne automatizované. Navyše, musia byť poskytované “na požiadanie” a v zdieľanom prostredí dostatočné škálovateľnom a flexibilnom.”

Po porozumení základnej definície Cloud Computingu je dôležité pochopiť kľúčové stavebné prvky Cloud Computingu a ich vzájomné väzby medzi sebou.

Softvér ako služba

Pod pojmom SaaS (Software-as-a-Service) sa označujú služby poskytované prevažne korporátnym zákazníkom prostredníctvom aplikácii bežiacich na zdieľanej infraštruktúre daného poskytovateľa. Väčšina SaaS služieb je dostupných prostredníctvom štandardného Web prehliadača na viacerých typoch koncových zariadení a netreba na to špeciálne požiadavky operačného systému. Koncový užívateľ nemá kontrolu a správu nad samotnou infraštruktúrou, t.j. sieťou, serverami, operačnými systémami, úložiskami dát, ba častokrát ani nad samotnými vlastnosťami danej aplikácie (s prípadnými výnimkami konfiguračných nastavení alebo čiastočnými úpravami podľa zákazníckych požiadaviek).

Príkladmi takejto služby môže byť jeden z najúspešnejších CRM systémov (Customer Relationship Management) spoločnosti Salesforce.com poskytovaných ako on-line služba, suita Webex Unified Collaboration nástrojov spoločnosti Cisco alebo napokon aj Email a balíky kancelárskych služieb poskytovaných firmou Google.

Motivácia pre SaaS je pomerne jednoduchá: ušetriť IT organizáciam problemy spojené s inštaláciou softvérových aplikácii, ich údržbou, monitorovaním, upgradeom na nové verzie, riešením bezpečnostných dier a pod. To všetko je teraz v zodpovednosti poskytovateľa SaaS.

Celý článok v priloženom pdf

Napísať komentár