Prevádzka dátových centier - o efektívnosť ide až v prvom rade

12. 08. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Trendy, stratégie a postupy pri prevádzkovaní dátových centier

Prezentácia obsahuje tieto témy:

 • Zadefinovanie pojmov, terminológia
 • Definovanie SLA
 • Úloha prevádzkovateľa DC
 • Profylaktika
 • Docielenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky
 • Monitoring
 • Riadenie zmien v DC
 • Riadenie kritických situácií, risk manažment
 • Plánovanie budúceho rozvoja
 • Porovnanie prevádzkových nákladov green a štandardných DC

Karol Hederling, STRABAG Proprety and Facility Services

WEBCAST

PDF

Napísať komentár
Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

 • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
 • Prípadové štúdie z praxe
 • Praktické techniky manažérstva rizík