S&T: Máme IT riešenia pre odvetvové špecifiká

14. 10. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Mnoho spoločností hľadá spôsob ako zlepšiť podnikové procesy, aby si udržali konkurencieschopnosť a produktivitu. S cieľom dosiahnuť vyššiu efektivitu sa obracajú na informačné technológie ako základ pre zmenu procesov. Výsledky možno pozorovať na zlepšení internej a externej spolupráce, ako aj na zvýšení konkurencieschopnosti v dôsledku budovania efektívnejších procesov. Vďaka moderným IT riešeniam, ktoré rozumejú a zodpovedajú odvetvovým požiadavkám, sa môžu spoločnosti stať transparentnejšie, robiť obchodné rozhodnutia na základe podrobnejších údajov, reagovať rýchlejšie na zmeny na trhu a účinnejšie napĺňať očakávania zákazníkov.

RIEŠENIA PRE ŠPECIFICKÉ ODVETVIA

„Ako jedna z najväčších spoločností v krajinách strednej a východnej Európy v oblasti IT konzultácií a implementácie systémov sa zameriavame na optimalizáciu procesov našich zákazníkov,“ hovorí Peter Kucer, Country General Manager spoločnosti S&T Varias. „Spájame skúsenosti z jednotlivých odvetví s najmodernejšími informačnými technológiami. Na báze produktov našich vendorov vytvárame v rámci skupiny S&T špecifické riešenia pre zákazníkov z pomerne odlišných sfér podnikania. Naše riešenia sa zakladajú na portfóliu veľmi kvalitných štandardných aplikácií a tiež na našich odborných poznatkoch v oblasti konzultačných služieb, vývoja riešení, implementácie, manažmentu a podnikových procesov.“

Kľúčovými zákazníkmi S&T sú stredne veľké a veľké spoločnosti. „Zlepšenia v oblasti informačných technológií a organizačnej štruktúre sú pre tieto spoločnosti nesmierne dôležité,“ hovorí Peter Kucer. Špecifické riešenia spoločnosti S&T pre jednotlivé odvetvia poskytujú množstvo konkrétnych výhod. S&T poskytuje svoje poradenské služby v oblasti vnútropodnikových a medzipodnikový procesov a takisto v oblasti „osvedčených aplikácií“, infraštruktúry a transformácie informačných technológií. Okrem toho je možné staršie a pôvodné systémy „transformovať“ na platformy a procesy v reálnom čase, čo výrazne zvyšuje produktivitu.
S&T poskytuje svoje služby zákazníkom rôznej veľkosti v rôznych odvetviach, pričom disponuje portfóliom špičkových odvetvových riešení, ako sú napríklad riešenia „Carbon“, „Cormeta“, „All for Automotive“ pre subdodávateľov, výrobcov a predajcov v automobilovom priemysle, „Aerospace“ pre sektor letectva a obrany, „Smart Building“ pre sektor stavebníctva, riešenie „StepOne“ pre výrobné spoločnosti alebo „myMEAT“ pre mäsový priemysel. „Vďaka odbornému zázemiu a geografickému pôsobeniu skupiny S&T majú aj naši zákazníci na Slovensku možnosť využívať znalosti z mnohých odvetvových riešení realizovaných v zahraničí. Ponúkame špecializované a preverené riešenia pre špecifické odvetvové potreby na rôznych platformách globálnych dodávateľov,“ dodáva Peter Kucer.

Príklad 1: Riešenie myMEAT pre mäsový priemysel

Napríklad riešenie myMEAT, realizované v spolupráci s partnerom softproviding pre slovinskú spoločnosť Perutnina Ptuj, vyžadovalo programovanie jednotlivých procesov a funkcií tak, aby zodpovedali presne požiadavkám zákazníka. Štandardné funkcie systému SAP ERP sa využívali všade tam, kde to bolo možné. V oblastiach logistiky, výroby, správy procesov a optimalizácie a integrácie subsystémov systém musel zodpovedať špecifickým potrebám mäsopriemyslu.

Vytvorené riešenie integruje požiadavky siahajúce od chovu zvierat až po ich zabitie, ale tiež spracovanie a výrobu, čo zahŕňa manažment kvality, účtovanie, plánovanie, optimalizáciu, vydávanie výrobných a nákupných rozhodnutí, účtovanie pri zabíjaní zvierat a pod. Aplikácia tiež obsahuje kompletnú dokumentáciu prevádzkových záznamov a údajov s dvoma kvantitatívnymi jednotkami, ako aj štandardné rozhrania pre zapracovanie všetkých druhov systémov tretích strán, napríklad váh, skenerov, systémov riadenia procesov, dopravníkových systémov, výškového skladovania, Autofom, zariadení na meranie pH, etiketovacích prístrojov a pod. Samozrejmosťou je možnosť použitia dotykovej obrazovky či mobilného snímacieho zariadenia. Do úvahy sa brali aj prevádzkové požiadavky a požiadavky špecifické pre konkrétne krajiny.
S&T Varias: „Do úvahy berieme špecifiká jednotlivých odvetví a tiež potreby každého zákazníka.”

Príklad 2: Špecifické riešenia pre predaj automobilov

Zameraním sa na transformáciu procesov a systémov predaja a služieb v automobilovom priemysle spoločnosť S&T zoskupila svoje rozsiahle skúsenosti z predaja automobilov do obchodnej jednotky CarTrade. Viac ako desaťročie S&T CarTrade poskytuje celosvetové poradenstvo výrobcom, dovozcom a predajcom vozidiel, úžitkových vozidiel, autobusov, karavanov, hospodárskych strojov a motocyklov, ale tiež dodávateľom súčiastok a príslušenstva. Zoznam klientov obsahuje mená najväčších spoločnosti na trhu, napríklad AMAG, Audi, BMW, Daimler, EvoBus, Iveco, MAN, Seat, Škoda, Toyota, Volvo a množstvo ďalších.

Riešenia CarTrade sa zameriavajú na efektivitu riadenia procesov, ktoré tvoria základ úspešných obchodných modelov, pričom sa orientujú na veľkoobchod aj na maloobchod. Výzvy na oboch úrovniach sú podobné: konsolidácia trhu, rastúce požiadavky na informačné technológie pri rozširovaní značky a pri expanzii do nových oblastí, ale tiež momentálne nedostatočné zjednotenie jednotlivých divízií spoločností v rámci pôvodných systémov.
Na veľkoobchodnej úrovni spoločnosť S&T vytvára modely pre bežné procesy dovozcov vozidiel, vrátane súčastí a príslušenstva, ale aj poskytovania záruky. Požiadavky na zamestnancov v automobilovom sektore neustále rastú. Nové environmentálne technológie, elektrické a hybridné pohonné systémy a vyššia kvalita služieb zvyšujú požiadavky na školenia, ktoré musia výrobcovia a dovozcovia spĺňať. Prístup „Skills & Training Management“ zaručuje prehľadnú dokumentáciu veľkého množstva zamestnancov, ktorí potrebujú školenie a tiež obsahuje ich aktuálnu úroveň odbornosti.

Na maloobchodnej úrovni je častou úlohou nahradenie zastaraných decentralizovaných systémov ústredným systémom s najmodernejšou technológiou: systémom SAP Dealer Business Management (DBM). Tento systém umožňuje univerzálne a komplexne zjednotiť individuálne oblasti procesov bežného automobilového predajcu. Vyvinuté riešenie S&T CARBON dopĺňa systém SAP Dealer Business Management špecifikami značiek a tiež užívateľskými rozhraniami pre jednotlivé značky a sektory, správcovskou konzolou s hlavnými ukazovateľmi a zjednotený manažment klientov. S&T ponúka riešenie CARBON zákazníkom vo všetkých štátoch, v ktorých koncern pôsobí. Riešenie zaručuje výrazné zdokonalenie v oblasti predaja nových a ojazdených automobilov, dodávania súčastí a príslušenstva, prevádzkovej administratívy, financií, controllingu a manažmentu ľudských zdrojov. Všetky potrebné informácie a ukazovatele výkonu pre manažment sú centralizované a možno k nim pristupovať v reálnom čase. Spomedzi ostatných výhod treba spomenúť centralizáciu záznamov o automobiloch, zákazníkoch a súčastiach, komplexné a rýchle vytváranie správ, plánovanie propagačných podujatí a kampaní a takisto transparentnosť nákladov a výkonov na všetkých úrovniach.

Príklad (3): Riešenie Focus Trade™ pre veľkoobchody s potravinami a nápojmi

Riešenie Focus Trade™ Food & Beverage Wholesale Solution je úplne prepojený so systémom SAP a je možné ho veľmi ľahko implementovať do iných IT prostredí. Produkt je vytvorený na základe projektov SAP Best Practice a ponúka dokonalú transparentnosť pre všetky obchodné procesy, možno ho použiť ako vopred nakonfigurovanú aplikáciu a zaručuje bezproblémovú integráciu do najmodernejších a najnovších IT prostredí. Veľkoobchodný predaj je podnikanie s veľkým objemom predaja, ale s nízkymi maržami. Najdôležitejšími faktormi pre dlhodobý úspech sú transparentnosť obchodných procesov, implementácia a dôsledná kontrola. Riešenie Focus Trade™ ponúka lepšie plánovanie ponuky a dopytu, presné zaznamenávanie stavu skladov, presné započítavanie zliav, efektívne služby zákazníkom, rýchle reakcie na žiadosti zákazníka, bezproblémovú integráciu a funkčnosť finančných modulov, manažment skladu a prázdnych obalov, optimalizáciu procesov predaja a dodávok, naceňovanie a prípravu zmlúv pre potenciálnych zákazníkov a mnoho ďalších možností podnikovej optimalizácie.

Spoločnosť S&T už mnoho rokov úspešne poskytuje podporu stredne veľkým veľkoobchodným predajcom potravín, ako napríklad Dukat, Karolina, Atlantic grupa či Vivera (všetky z Chorvátska), Coop Hungary, POLOMarket (Poľsko), AMRest a BOHEMIA Sekt (Česká republika), Bon Appetit Group, Campari Deutschland, Coca Cola Hellenic Bottling, FRISTO a Zott (všetky z Nemecka), Droga Kolinska a Ljubljanske Mlekarne zo Slovinska, skupina Compass vo všetkých krajinách DACH a Pfeiffer Handels GmbH z Rakúska.

Napísať komentár
Prezenčný a virtuálny seminár
Novelizované normy informačnej bezpečnosti
29.11.2022, 16:00 hod.