Softvérová podpora plánovania a riadenia projektov

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Použitie výpočtovej techniky a špecializovaného softvéru sa stáva nevyhnutnou súčasťou práce manažéra projektu, členov projektového tímu, ale aj ostatných zainteresovaných osôb. Moderné informačné technológie umožňujú rýchlu výmenu údajov a informácií, tvorbu štandardizovanej projektovej dokumentácie, archiváciu a zdieľanie predchádzajúcich vedomostí. Z hľadiska projektového riadenia podporujú a uľahčujú najmä plánovanie a sledovanie projektových činností z hľadiska času, vyčlenených ľudských a materiálových zdrojov, použitých finančných prostriedkov, riešenia problematiky multitaskingu a pod. Nezastupiteľnú úlohu zohrávajú pri simulovaní rizikových faktorov v projekte a ich vplyvu na priebeh projektových prác a úspešnosť projektu.
Pri rozsiahlych projektoch je vhodné vyčleniť samostatných pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať informačnú podporu projektu a projektového tímu. Avšak predpokladom efektívneho využitia moderných informačných technológií je potreba ovládania užívateľskej úrovne používaných softvérových štandardov všetkými účastníkmi projektu.

SOFTVÉROVÁ PODPORA PLÁNOVANIA A RIADENIA PROJEKTOV

Pre efektívnu prácu manažéra projektu pri návrhu, realizácii a najmä pri operatívnom riadení projektu je uplatnenie informačných technológií významnou pomocou. Na podporu uvedených činností sa vyvinulo a využíva sa viacero programových prostriedkov. Tieto prostriedky podporujú detailné plánovanie projektu, jeho rôzne úpravy, bilancovanie zdrojov z hľadiska ich efektívneho využitia a ďalšie procesy v projekte.

POŽIADAVKY NA SOFTVÉR PRE PLÁNOVANIE A RIADENIA PROJEKTU

Medzi najčastejšie požiadavky podľa (1,4), kladené na programové vybavenie výpočtovej techniky patrí: * užívateľský komfort a jednoduchosť obsluhy a zvládnutia, * jednoduchosť vkladania vstupných údajov, * kvalitné grafické výstupy pre možnosť ich prezentácie, * voľba rôznych druhov zobrazení, grafov a formátov pre zostavovanie správ, * široké spektrum matematických, štatistických a iných funkcií, * kompatibilita s textovými editormi, * zostavovanie časových plánov, * zostavovanie histogramov zdrojov, * zostavovanie kalkulácií, rozpočtov a modelovanie peňažných tokov, * práca s databázami a prognózovanie, * úlohy multiprojektového plánovania, * optimalizácia investičného portfólia viacerých projektov, * viackriteriálne rozhodovanie a iné.
Od programového vybavenia sa podľa (4) očakáva, že umožní riešenie nasledujúcich úloh: * podpora návrhu so štrukturalizáciou projektu (WBS), * zadanie činností a etáp, * prepojenie závislosti činností, * možnosť voľby termínu začatia, prípadne ukončenia projektu, * časový prepočet trvania projektu (CPM, PERT a pod.), * pripojenie zdrojov k činnostiam a ich nákladové ocenenie, * bilancovanie a „optimalizáciu“ zdrojov, * vytvorenie základného „porovnávacieho“ plánu (baseline), * pri realizácii projektu umožňuje podchytenie skutočnej realizácie činností, teda skutočný čas realizácie a skutočné náklady, * umožňuje porovnanie schváleného plánu a odchýlok metódou „Earned Value“, * poskytuje informácie o predpokladaných nákladoch času a ukončenia projektu.

Napísať komentár