Súťaž Projekt roka 2019

16. 04. 2016 | Komentáre čitateľov [0]

Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter, v spolupráci s portálom efocus.sk vyhlasujú 7. ročník súťaže Projekt roka.

 
Registrácia do súťaže Projekt roka 2019
 
 
 
sa predbežne prihlasujete do súťaže Projekt roka, ktorej vyhlasovateľmi sú Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter. Organizátorom súťaže je portál efocus.sk. 
 
Podmienky súťaže nájdete v prílohe nižšie na konci textu.
 
Súťaž sa otvorí, ak sa do nej v stanovenom termíne do 15. júla  zaregistruje  minimálne 5 a viac prihlasovateľov projektov, ktorých po splnení tejto podmienky výzve organizátor, aby vyplnili riadnu prihlášku a súvisiace dokumenty obsiahnuté v bode „k“ podmienok sútaže. V opačnom prípade súťaž v danom roku nebude vyhlásená.
 
 
_____________________________________________
 
2. PODMIENKY ÚCASTI V SÚTAŽI
 
a) Zúcastnit sa môžu projekty, súvisiace so Slovenskom, bez ohladu na hospodárske odvetvie, lokalitu alebo pôsobenie vo verejnom, neziskovom ci súkromnom sektore. To sú všetky projekty slovenských organizácií, uskutocnené kdekolvek na svete, a tiež, ak boli uskutocnené v spolupráci so zahranicnými organizáciami. Vítané sú aj projekty zahranicných organizácií, ktoré riadil slovenský manažér.
 
b) Jedna organizácia, alebo samostatná organizacná jednotka môže prihlásit do sútaže len jeden projekt. Ocenenia od iných organizácií sú prípustné. Prihláška je dostupná na www.sppr.sk, www.pmi.sk a www.efocus.sk.
 
c) Clenstvo manažéra projektu, clenov projektového tímu alebo ich zamestnávatela v SPPR alebo PMI Slovakia Chapter nie je podmienkou.
 
d) Uchádzac o zaradenie do sútaže predloží spolu s prihláškou vlastnorucne podpísaný Etický kódex odborníka projektového riadenia, dostupný spolu s dalšími dokumentmi o sútaži na www.sppr.sk,
www.pmi.sk a www.efocus.sk. Podmienkou akceptácie prihlášky je, že uchádzac ani v minulosti neporušil zásady, zahrnuté v tomto Etickom kódexe.
 
e) Uchádzac písomne súhlasí so zverejnením názvu projektu, jeho krátkej anotácie, dalej organizácie a svojho mena na www.sppr.sk, www.pmi.sk a www.efocus.sk, ak sa v sútaži umiestni na jednom z prvých troch miest.
 
f ) Manažér projektu a clenovia projektového tímu nie sú clenmi výboru PMI Slovakia Chapter, clenmi výboru SPPR, resp. redakcie eFocus, alebo hodnotiacej komisie.
 
g) Manažér projektu riadil projekt aspon pocas druhej polovice trvania projektu.
 
h) Prihlásené projekty musia byt ukoncené a akceptované zákazníkom/sponzorom projektu v období od januára 2018 do dátumu podania prihlášky do sútaže.
 
i) Prihlásené projekty musia splnat tieto kritériá pre komplexné projekty:
skutocné trvanie projektu aspon 6 mesiacov,
• skutocné náklady projektu aspon 50.000 € bez DPH,
• projektový tím viac ako 5 osôb (okrem manažéra projektu),
 
j) Sútažiaci za zaradenie do sútaže neplatí žiaden registracný poplatok.
 
k) Uchádzac predloží v elektronickej forme vo formáte PDF:
1. Prihlášku.
2. Správu o projekte.
3. Etický kódex.
 
Okrem prihlášky a Etického kódexu sútažiaci predloží Správu o projekte v elektronickej forme vo formáte PDF v rozsahu max. 25 strán A4 vrátane príloh v zmysle zverejnenej štruktúry „Správa o projekte“. Hodnotitelská komisia bude prihliadat aj na zrozumitelnost a výstižnost slovného hodnotenia obsiahnutého v Správe.
 
l) Sútaž sa otvorí, ak sa do nej v stanovenom termine zaregistruje 5 a viac prihlasovatelov projektov, ktorých po splnení tejto podmienky výzve organizátor, aby vyplnili riadnu prihlášku a súvisiace dokumenty obsiahnuté v bode „k“ podmienok sútaže . V opacnom prípade sútaž v danom roku nebude vyhlásená.
 
Podmienky súťaže a ďalšie informácie v nižšie uvedenom PDF dokumente.

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie