Trendy v projektovom riadení

12. 01. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Otázka budúcnosti patrí medzi dôležité otázky každého jednotlivca, odvetvia či profesie. Nie je to inak ani v oblasti prognóz vývoja projektového riadenia a profesie projektový manažér/projektová manažérka.

Skutočnosť, do akej miery sa jednotlivé trendy naplnia, je vždy otázkou mnohých faktorov. Dnes sa len s úsmevom pozastavíme nad vyjadrením vizionárov z éry začiatkov čiernobielych televízorov. Predpokladalo sa totiž , že nový technický výmysel (televízor) bude zaujímať ľudí maximálne pár týždňov. „Veď koho z normálnych ľudí bude baviť pozerať sa do nejakej drevenej skrinky…“ Verme, že dnešní vizionári sú vo veci trendov v projektovom riadení predvídavejší.

SPÔSOBILOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA

V budúcnosti sa očakáva ešte väčší dôraz na rozvoj sociálnych prvkov spôsobilostí projektového manažéra. Spôsobilosti budovať, rozvíjať a udržiavať flexibilný a kreatívny projektový tím budú nevyhnutným predpokladom pre úspech riadenia projektu aj pre úspech projektu. Je nepostačujúce, ak projektový manažér je iba technicky zdatným manažérom, ktorý výborne ovláda techniky a postupy projektového riadenia.

Navyše každý zamestnanec bude musieť poznať princípy projektového riadenia, pretože rovnako ako vonkajšie činnosti aj všetky zmeny v organizácii sa budú prevažne vykonávať prostredníctvom projektov. Vyvstáva tu otázka aktívneho zapojenia sa stredných škôl do procesu prípravy v tejto oblasti.
Metodiky projektového riadenia budú v budúcnosti široko známe, ale budú ich aj používať samotní manažéri na rôznych úrovniach riadenia stálych organizácií. Projektové riadenie ma byť vyjadrovacím jazykom efektívneho riadenia.

Napísať komentár