Informačné memorandum o správe osobných údajov

25. 05. 2018 | Komentáre čitateľov [0]

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE OD VÁS ZBIERAME A PREČO ICH POTREBUJEME?

Zbierame o vás len bežné osobné údaje, nikdy nie citlivé osobné údaje (osobitné kategórie osobných údajov). Tieto bežné osobné údaje zahŕňajú najmä vaše meno, priezvisko, pozíciu vo firme, názov firmy, fakturačné údaje spoločnosti, e-mail, telefónne číslo, prípadne ďalšie spôsoby ako sa s vami môžeme skontaktovať. Aké osobné údaje o vás spracúvame v tom-ktorom prípade vyplýva z účelu, na ktorý tieto osobné údaje zbierame.

Potrebujeme poznať iba také osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich službách a odborných akciách (konferencie, semináre, webináre) v súlade s vašimi potrebami a preferenciami, a to prostredníctvom rôznych kanálov – elektronickými prostriedkami (elektronická pošta, mailing, telefonicky, alebo prostredníctvom webových stránok).

V nedávnej minulosti, ako účastníci odborných podujatí, ste súčasne s prihláškou na podujatie nám dali súhlas na spracovaním vašich osobných údajov pre účely fakturácie, ako aj pre marketingové účely (informovanie o pripravovaných konferenciách a seminároch formou mailingu). Využívajúc bod 47 preambuly Nariadenia “oprávnený záujem” považujeme váš súhlas za stále platný, ktorý však môžete kedykoľvek odvolať. Vždy však starostlivo zvažujeme, či takéto spracúvanie na základe oprávneného záujmu nepredstavuje neprimeraný zásah do vašich práv.

PERSONALIZÁCIA NAŠICH SLUŽIEB A ANALÝZY

Aby sme čo najlepšie nastavili našu webstránku a tiež informácie, ktoré vám zasielame tak, aby boli pre vás čo najrelevantnejšie, analyzujeme návštevnosť našej webstránky, ako aj webových prezentácií, a tiež vyhodnocujeme angažovanosť našich emailových kampaní. Pri týchto operáciách taktiež dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov – na základe týchto informácií sa dozvedáme, odkiaľ z webu ste k nám prišli, čo vás na našej webovej stránke zaujalo, aký bol dátum a čas návštevy našej stránky, či ste si naše stránky prezerali na počítači alebo mobilnom zariadení. Dostávame sa tiež k vašej IP adrese, ktorá je pre nás, rovnako ako všetky vyššie uvedené údaje, anonymným údajom, nevieme ju nijak priradiť ku konkrétnemu človeku.

Na uvedené operácie používame cookies a obdobné nástroje tretích strán. Ak navštívite našu stránku na sociálnej sieti Facebook, vyhodnocujeme na aké články ste si klikli alebo ako dlho ste si obsah prezerali. Facebook s nami zdieľa vaše osobné údaje z vášho profilu ako napr. vaše meno, vek, záujmy, pohlavie, fotografie. Aké dáta o vás Facebook zdieľa môžete nastaviť v rámci správy vášho užívateľského profilu na Facebooku.

 Aké súbory cookie používame

•             PHPSESSID – technické cookie pre funkčnosť webstránky

•             Google Analytics – informácie o bežnom používaní webstránok

•             Google Analytics: konverzné – umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

•             Google Analytics: trackingové – v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

•             Google Analytics: remarketingové – na personalizáciu obsahu reklám a ich relevantné cielenie reklamy

•             Facebook: remarketingové – na personalizáciu obsahu reklám a relevantné cielenie

•             Technické WordPress cookie – dôležité pre základnú funkčnosť webstránky, webu a redakčného systému, prihlasovania a podobných

 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Údaje, zadané do niektorých formulárov, zbierame aj formou elektronických formulárov Google Docs spoločnosti Google, Inc. so sídlom v USA. Rovnako aj časť našej e-mailovej komunikácie prebieha cez komunikačné technológie a kanály tejto spoločnosti. Pravidlá ochrany súkromia viď: https://policies.google.com/privacy

Hosting nám poskytujú tieto spoločnosti:

Hosting servera, databázy a správa webovej stránky: KREA SK s.r.o., Štúrova 71/a, 94901 Nitra, Obchodný register:  Okresný súd Nitra, odd: Sro, vl. č. 13970/N, IČO: 36 556 433, IČ DPH: SK2020150077, s ktorou je od 25.5.2018 uzatvorená spracovateľská zmluva za účelom ochrany vašich osobných údajov.

Webhosting: SYPHON, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 979 259, DIČ: 2022129087, IČ DPH: SK2022129087, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 56203/B, s ktorou je od 25.5.2018 uzatvorená spracovateľská zmluva za účelom ochrany vašich osobných údajov.

Okrem vyššie uvedených spracovateľov (ktorí sú viazaní patričnými zmluvami a považujú vaše osobné údaje za dôverné) neposkytnem vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám, pretože ich považujem za citlivý a dôverný údaj a takým spôsobom s nimi narábam. Poskytnutie vašich údajov štátnym orgánom je len na základe platných zákonov alebo právoplatných súdnych alebo úradných rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi SR, ČR alebo iných dotknutých krajín.

AKO VAŠE ÚDAJE CHRÁNIME

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránených databázach na serveri, ktorý je pre nás vyhradený v spoločnosti KREA SK. Vaše osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

 AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?

V prípade spracúvania vašich osobných údajov za účelom organizácie seminárov, webinárov a konferencií a následnej fakturácie služieb uchovávame tieto údaje, kým príslušný súhlas neodvoláte. V prípade osobných údajov, ktoré nespracúvame na základe vášho súhlasu, tieto spracúvame len po dobu, počas ktorej trvá účel toho-ktorého spracúvania.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov vám prináležia práva popísané nižšie. Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním emailovej správy na  efocus@efocus.sk.  V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

•             Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

•             Právo na opravu

V prípade, ak máte za to, že spracúvame o vás nesprávne osobné údaje, máte právo nás požiadať o ich opravu.

•             Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: údaje a) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, b) odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, c) vaše osobné údaje sú spracúvané na základe legitímneho záujmu našej spoločnosti a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu, d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

•             Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v prípade, ak máte za to, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje alebo vaše osobné údaje spracúvame nezákonným spôsobom.

•             Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

•             Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

 PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/node/148

 

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb alebo sťažností adresujte priamo nášmu DPO, ktorý je Vám k dispozícii:

Data Protection Officer (zodpovedná osoba prevádzkovateľa v zmysle GDPR):

Ing. Jozef Šupšák, Digit, s.r.o., Bratislavská 18, 900 21 Svätý Jur, jsupsak (at) efocus.sk

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Digit, s.r.o, Bratislavská 18, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35765682

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.