IT Governance – integrálna súčasť riadenia organizácie

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

V posledných desaťročiach úroveň závislosti organizácií od informačných technológií podstatne vzrástla a naďalej rastie. V súčasnosti je zložité nájsť biznis proces, ktorý nie je v žiadnom ohľade závislý od technológií. Závislosť dosiahla takú úroveň, že takmer žiadna kancelária alebo pracovník servisných organizácií nemôže efektívne pracovať bez prístupu k IT. Nielen, že závislosť organizácií na IT vzrástla, ale zavedenie informačných systémov, ich rozvoj a údržba môže výraznou mierou napomôcť dosiahnutie dlhodobo udržateľnej konkurenčnej výhody organizácie.
V minulosti boli investičné rozhodnutia týkajúce sa informačných technológií doménou IT oddelení. Vo všeobecnosti, top manažment pokladal IT za čiernu skrinku a ponechal rozhodnutia týkajúce sa IT takmer výhradne na pracovníkov IT. Aj preto investičné rozhodnutia týkajúce sa informačných technológií často dostatočne nepokrývali požiadavky biznis užívateľov, ktorých práca bola závislá od informačných systémov.

ČO JE IT GOVERNANCE?

IT Governance ako integrálna súčasť riadenia organizácie na najvyššej úrovni (predstavenstvo, výkonný manažment a pod.) podporuje efektívny manažment informačných zdrojov, ako napríklad ľudí, technológií, systémov a informácií s cieľom podpory dosahovania celoorganizačných cieľov. Pozostáva z riadiacich štruktúr a procesov, ktoré napomáhajú zabezpečiť trvalé plnenie organizačných stratégií a cieľov. Sústreďuje sa na meranie výkonnosti a manažment IT tak, aby IT náklady boli primerané a IT riziká primerane riadené.
Zámerom IT Governance je usmerňovanie diania okolo IT tak, aby IT bolo schopné zvládnuť nasledujúce úlohy:

 Zosúladenie biznis cieľov organizácie s IT cieľmi a zabezpečenie realizácie prisľúbených biznis benefitov z realizovaných IT investičných projektov.
 Využívanie IT, ktoré podporuje vyhľadávanie nových príležitostí pre rozvoj biznisu a maximalizácie benefitov.
 Zodpovedné využívanie IT zdrojov.
Primeraný manažment rizík, týkajúcich sa IT.

Tento proces sa začína určením celkových IT cieľov, obsahujúcich úvodnú víziu. Následne sa vytvorí uzatvorený cyklus na meranie dosiahnutých cieľov, porovnávanie s vopred stanovenými charakteristikami a prípadne úpravami jednotlivých postupov.

Napísať komentár