Open source - podpora riadenia projektov

30. 04. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Projektový manažment sa v súčasnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou strategického riadenia jednotlivých podnikov. Vo svojej každodennej praxi rieši väčšina z nich projekty rôzneho charakteru, a to s cieľom dosiahnuť cieľ spĺňajúci určité požiadavky. Cieľ projektu by mal byť vecne splnený s presne stanovenými nákladmi v danom čase, s vopred stanovenými zdrojmi ľudskými i materiálnymi, a nesmie sa zabúdať aj na jedinečnosť a kvalitu samotného projektu.

Keďže projektový manažment zahŕňa množstvo rôznych činností smerujúcich od plánovania, organizovania, až po realizáciu a následnú koordináciu projektu, je potrebné popri „know–how“ podniku zvoliť aj rôzne nástroje podpory riadenia projektov zo strany informačných technológií najmä vhodne vybranou softvérovou podporou. Pomocou softvérovej podpory možno zabezpečiť rôzne činnosti, akými sú napríklad plánovanie jednotlivých aktivít, zdrojov, manažment dokumentov, zefektívnenie projektovej komunikácie a pod. Ich využiteľnosť je možná počas celej životnosti projektu. Všeobecným trendom nástrojov na podporu projektového manažmentu je tiež rastúca podpora celého portfólia projektov. Bez nástrojovej podpory, ktorá dokáže zachytiť potrebné informácie a podporiť tak rozhodovacie procesy, je riadenie portfólia veľmi zložité a náročné. Aplikáciu softvérovej podpory na riadenie projektov nemožno zamieňať s efektívnym riadením projektu. Jej správne použitie však dokáže usporiť projektovým manažérom veľa času.

Už z vyššie uvedeného vyplývajú výhody využívania softvérových nástrojov. Niektoré podniky, najmä menšie, nemajú dostatok finančných prostriedkov a odpoveď na otázku „Využijeme softvérový nástroj na podporu riadenia nášho projektu?“ môže zlyhať najmä na financiách.

VÝSLEDKY PRIESKUMU

Podobné otázky zazneli i vo výsledkoch prieskumu, ktorý prebiehal od apríla do mája 2008 v rámci doktorandskej dizertačnej práce. Cieľom bolo zhodnotiť súčasný stav a úroveň projektového manažmentu v priemyselných podnikoch na Slovensku.
Jedna časť prieskumu zisťovala fakty pri využití nástrojov počítačovej podpory a iných prostriedkov pri podpore projektového manažmentu. Len 74 % podnikov používa pri riadení projektov nejaký podporný nástroj. Ide o stredné a veľké podniky. V dnešnom čase sa toto zistenie pokladá za nedostačujúce vzhľadom na vysoké využitie a rýchly rozvoj informačných technológií a nástrojov počítačovej podpory. Najmä ak berieme do úvahy, že mikropodniky a malé podniky nepoužívajú žiadny prostriedok na podporu riadenia projektov. Medzi najpoužívanejšími aplikáciami jednoznačne vedie MS Project (35 %) a MS Project Server (35 %). Medzi ďalšími nástrojmi počítačovej podpory podniky uviedli CATIA, PDS, Clarity a vlastný systém na riadenie projektu na operatívnej úrovni – prideľovanie a kontrola práce zamestnancov.

Rozumné využitie nástrojov počítačovej podpory projektového manažmentu je dnes štandardom v odbore a možno povedať, že často aj nevyhnutnosťou. Intenzívne využívanie nástrojov počítačovej podpory je bežné najmä pri náročnejších projektoch a v stredných a veľkých podnikoch. Existujú však aj jednoduché nástroje, ktoré môžu uľahčiť prácu i na menších projektoch a pri malých tímoch (rádovo 5 až 7 ľudí).

Viac v pdf prílohe

Napísať komentár