Životný cyklus projektu

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

*Terminológia v oblasti projektového riadenia nie je v súčasnosti jednotná. Táto skutočnosť je daná najmä rôznymi štandardmi, ktoré prichádzajú zo zahraničia, ich rôznym prekladom, ale najmä odlišnosťami v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva. Inak sa chápe projekt v stavebníctve, inak v oblasti informačných technológií. Cieľom článku je preto poukázať na rôznorodosť používanej terminológie a zdôraznenie spoločných znakov používanej terminológie s dôrazom na životný cyklus projektu. Ako základ sme použili terminológiu zo súboru noriem ISO 9000.*

PROJEKT
Pojem projekt vychádza z anglosaského slova project, ktorý označuje plánovací proces a riadenie rozsiahlych operácií. V súčasnosti existuje množstvo definícií projektu, ako napríklad:
Projekt je v čase konečný súbor technologicky a organizačne nadväzujúcich činností a prostriedkov potrebných na vytvorenie výrobku, služby či inej zmeny, užitočných pre určitého zákazníka. (3)
Projekt je úsilím, v ktorom sa ľudské, materiálne a finančné zdroje organizujú špecifickým spôsobom s cieľom vykonať súbor konkrétnych činností v rámci vymedzených nákladov a času, ktoré vedú k dosiahnutiu určeného cieľa.

Projekt je proces zavádzania inovácie limitovaný časom, zdrojmi, nákladmi a požadovanou kvalitou.

Čo je teda spoločné pre všetky projekty? Projekt, ako ho dnes chápeme, je charakteristický najmä:

a) jedinečnosťou a unikátnosťou súboru činností, ktoré sa odlišujú od rutinných činností nielen svojím obsahom, ale aj cieľovým zameraním;
b) definovaním stratégie, ktorá vedie k dosiahnutiu stanovených cieľov;
c) potrebnými zdrojmi a nákladmi;
d) presne vymedzeným časom, stanovením jeho začiatku a konca;
e) presne stanoveným rozsahom a požadovanou kvalitou výstupu.
Medzi ďalšie charakteristiky projektu patrí:
f) jedinečná organizácia štruktúry a procesov projektu;
g) premenlivá interdisciplinárna spolupráca zvyčajne nezohraných partnerov;
h) istá miera rizika a neistoty a podobne.(4)

Napísať komentár