Zvyšovanie úspešnosti projektov a zlepšovanie projektového riadenia v priemyselných podnikoch

14. 10. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Aby sme mohli určiť či podnik účinne využíva projektové riadenie a aj účinne riadi svoje projekty musí byť známy model zrelosti podniku v projektovom riadení. Stupne zrelosti projektového riadenia podnikov sa začínajú od najmenej sofistikovaného podniku (1. úroveň) a končia sa projektovo orientovaným podnikom s neustálym zlepšovaním procesov (5. úroveň) . Na určenie stupňa zrelosti podniku je potrebné merať intenzitu a kvalitu uplatňovania projektového riadenia v podnikoch.

Organizácia je zrelá v projektovom manažmente vtedy, keď vytvára prostredie, v ktorom existuje nepretržitý tok úspešne riadených projektov, kde sa úspech meria ako v záujme organizácie, tak aj projektu (zákazník – užívateľ výstupov projektu). Zrelosť (angl. maturity) organizácie v projektovom manažmente nemožno dosiahnuť bez strategického plánovania.

MODELY ZRELOSTI

Medzi prvými modelmi, ktoré pomáhali a pomáhajú organizáciám zvyšovať vyspelosť v oblasti riadenia procesov vývoja a údržby softvéru, bol model CMM (Capability Maturity Model). Vyvinul ho v roku 1992 inštitút SEI (Software Engineering Institute) pri Carnegien – Melon University v Pittsburgu. Odvtedy existujú už aj ďalšie modely, ktoré sú zamerané na meranie zrelosti v rôznych oblastiach. Z existujúcich cca 30 modelov zrelosti som vybrala a porovnala dva modely a to:

PMMM – Project Management Maturity Model, vyvinutý PM Solution,
• OPM3 – Organizational Project Management Maturity Model, vyvinutý Inštitútom pre projektové riadenie PMI.

Modely zrelosti by sa mali používať len v tých podnikoch, kde už poznajú problematiku projektového manažmentu. Každý, kto sa na projektoch zúčastňuje by mal mať absolvovaný kurz (školenie, certifikát) z tejto oblasti a ovládať základný projektový jazyk, metódy, techniky, nástroje a postupy.

Treba spomenúť aj fakt, že nie každý podnik musí dosiahnuť najvyššiu 5. úroveň. Dosiahnutie konkrétnej úrovne je závislé najmä od predmetu činnosti podniku, od záujmov podniku a ďalších faktorov. Je dôležité, aby si jednotlivé podniky určili správnu úroveň a na jej základe dosahovali úspešnú realizáciu a úspešné ukončenie svojich projektov. Je rozhodujúce uvedomiť si, že k dokonalosti nevedie cesta od aktuálneho stavu jedným skokom!

ZHRNUTIE KRITÉRIÍ PRECHODU MEDZI JEDNOTLIVÝMI ÚROVŇAMI

Pri stanovovaní kritérií prechodu na vyššiu zrelostnú úroveň bola rozdelená rozsiahla oblasť projektového riadenia na menšie celky, aby bolo možné zistiť, v ktorých oblastiach projektového riadenia daný priemyselný podnik zaostáva a naopak, v ktorých oblastiach sú jeho výsledky pozitívne. Sú to nasledujúce oblasti:

• oblasť riadenia ľudských zdrojov zameraných na vzdelávanie zamestnancov,
• oblasť informačných technológií a komunikácia,
• projektové procesy,
• projektová kultúra.

V tab.2 (pdf príloha) sú zhrnuté kritériá na zlepšovanie zrelosti pre vybranú oblasť riadenia ľudských zdrojov zameraných na vzdelávanie zamestnancov v projektovom riadení. Kritériá sú farebne odlíšené pre každú úroveň zrelosti z dôvodu lepšej prehľadnosti. Komplexný prehľad kritérií na zlepšovanie zrelosti projektového riadenia pre vybrané oblasti a taktiež metodika na zlepšovanie zrelosti projektového riadenia je uvedená v mojej dizertačnej doktorandskej práci: „Návrh metodiky pre zlepšenie zrelosti projektového riadenia v priemyselných podnikoch v SR (Trnava: MTF, 2008).“

ZÁVER

Treba si uvedomiť, že z najnižšej úrovne sa na najvyššiu nedostane podnik zo dňa na deň. Najprv si musí zjednotiť čo chce, aké projekty bude v budúcnosti realizovať, s kým ich bude realizovať, ako a v akom rozsahu sa projekty budú pohybovať. Musí tiež zmeniť doterajšie zvyklosti, komunikáciu, a čo je najdôležitejšie, aj myslenie a stratégiu. Taktiež si musí stanoviť, na ktorú úroveň zrelosti sa chce vypracovať, pretože nie každý podnik musí/chce byť na samom vrchole.

Ing. Henrieta Chovanová, PhD.

(Autorka pôsobí na STU MTF UPMK Trnava. Príspevok bol spracovaný ako súčasť výskumného projektu VEGA 1/0491/09 „Kontrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikov“.)

Napísať komentár
Prezenčný a virtuálny seminár
Novelizované normy informačnej bezpečnosti
29.11.2022, 16:00 hod.