Riešenie sporov v oblasti IT

30. 12. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Informačné technológie predstavujú špecifickú oblasť podnikania. Ako taká má vlastnú osobitnú terminológiu, ale aj špecifické postupy a pravidlá, ktoré sa v právnej terminológie zvyknú označovať ako tzv. obchodné zvyklosti. Tieto špecifiká (a najmä obchodné zvyklosti, typické pre trh IT) pritom hrajú v oblasti regulácie trhu nie nepodstatnú úlohu. Veď aj v súlade s ustanovením § 1 ods. 2 obchodného zákonníka platí, že ak niektoré právne vzťahy nie sú upravené právom obchodným ani občianskym, posudzujú sa podľa obchodných zvyklostí.

Bez ohľadu na to, či sú tieto zvyklosti zaznamenané písomne alebo nie. Práve s odkazom na obchodné zvyklosti, ktoré sa postupne vytvorili v obchodných vzťahoch pri dodávkach informačných systémov, softvéru či pri poskytovaní IT služieb, je možné hovoriť aj o osobitnom odvetví práva (IT právo), ktoré v sebe zahŕňa viacero oblastí – ochranu dát, autorské právo, záväzkové právo a pod. Táto skutočnosť sa odráža aj v riešení sporov vyplývajúcich z vzťahov na trhu informačných technológii.

Rozhodcovské konanie vs súdne konanie

Ak má byť riešenie akýchkoľvek sporov efektívne, je potrebné, aby rozhodujúce osoby poznali právo, ktorým sa vzťahy sporných strán riadia. A pretože disciplína IT práva je skutočne nová a uplatňujú sa tu aj pravidlá, ktoré nie je možné vyčítať zo štandardných kódexov, dostáva sa najmä v tejto oblasti do popredia riešenie sporov alternatívnym spôsobom (tzv. ADR – Alternative Dispute Resolution). A to vo forme najmä rozhodcovského konania alebo prostredníctvom mediácie. Táto forma predstavuje dokonalú alternatívu k riešeniu sporov klasickým súdnym konaním. Oproti súdnemu konaniu má rozhodcovské konanie výhodu v rýchlosti a v šetrení nákladov strán (rozhodcovské konanie nemusí byť na prvý pohľad výrazne lacnejšie ako súdny spor, zníženie nákladov sa prejaví skôr v skrátení dĺžky konania). V oblasti IT sa prejavuje najmä ďalšia výhoda rozhodcovského konania: možnosť zvoliť si určený rozhodcovský súd a rozhodcu, ktorí vec odborne posúdia. Ako vyplýva zo skúsenosti v podobných súdnych konaniach, pre sudcov (ktorí sa primárne oblasti informačných a komunikačných technológii nevenujú) môže byť zložité následne „rozkľúčovať“ všetky odborné fakty týkajúce sa sporu. Toto často vedie (spolu s preťaženosťou sudcov a súdov v SR) k dlhotrvajúcim sporom s nedohľadným výsledkom. Práve možnosť zvoliť si rozhodcovský súd a rozhodcu, ktorý sa dotknutej oblasti venuje, prispieva k rýchlemu a odbornému vyriešeniu sporu. Je pritom možné predpokladať, že ak sa nástroje alternatívneho riešenia sporov, logicky aplikované v oblasti IT, overia v praxi, rozšíri sa ich používanie aj do iných, tradičnejších odvetví priemyslu.

Napísať komentár