Security Information and Event Management

01. 05. 2015 | Komentáre čitateľov [0]

Neustále sa stupňujúce útoky, nedostatočne chránené údaje a systémy znamenajú hrozbu pre každú spoločnosť. Môže to byť strata dobrého mena a následné finančné škody, prípadne straty na výnosoch spôsobené výpadkom služieb alebo únikom citlivých informácií. Security Information and Event Management, skrátene SIEM, je integrovaný balík produktov na zber, správu a inteligentnú interpretáciu udalostí v IT infraštruktúre, ktorý pomáha pri odhaľovaní incidentov, ktoré môžu ohroziť podnikanie organizácií.

„Bezpečnosť, bez jej zodpovedajúceho monitorovania, je kybernetická forma autizmu. Systém môže byť dokonalý, ale uzavretý sám do seba.“

SIEM na platforme - HP ArcSight Security Intelligence

HP ArcSight Security Intelligence platforma napomáha ochraňovať organizáciu tým, že poskytuje kompletný prehľad o udalostiach v celej IT infraštruktúre:

 • vonkajšie hrozby ako malware a útoky hackerov;
 • interné hrozby, ako narušenie dát a podvodov;
 • riziká z aplikácie chýb a zmeny konfigurácie.

ArcSight je lídrom na trhu SIEM riešení pre zber, analýzu a ohodnotenie bezpečnostných udalostí. Umožňuje rýchlu identifikáciu hrozieb, pomáha stanoviť priority a zjednodušuje reakciu na kybernetické útoky a hrozby aj z vnútra organizácie (insiders).

HP ArcSight Enterprise Security Manager (ESM) dokáže analyzovať a korelovať všetky (out-of-box v zmysle rozsahu podporovaných zariadení, resp. doplnením spracovania vytvorenými komponentmi) prihlásenia v podnikovej a sieťovej infraštruktúre, prístupy k súborom, databázové dotazy a všetky ostatné udalosti týkajúce sa monitorovania bezpečnosti IT infraštruktúry organizácie, od sledovania zhody (regulatory compliance) až po bezpečnostné vyšetrovania a následne prijaté opatrenia. ArcSight ESM monitoruje a prešetruje milióny bezpečnostných záznamov za účelom nájsť kritické udalosti, ktoré následne prezentuje vo forme dashboardov (monitorov, queryview-rov), reportov, , upozorňuje na ne pomocou notifikácii - všetko v reálnom čase. Umožňuje presné prioritizovanie bezpečnostných rizík a porušení zhody (regulatory compliance). Po pridaní produktu HP Reputation Security Monitor je možné vyhodnocovať udalosti aj voči informáciám z reputáčnej databázy a následne tieto udalosti korelovať s bezpečnostnými udalosťami za účelom rýchlejšieho identifikovania hrozieb a sofistikovaných útokov.

The Security Activity Statistics dashboard – jeden z klasických ESM dashboardov, ktorý cez široké spektrum monitorovaných systémov zobrazuje stav bezpečnosti vašej siete.

Hlavné výhody riešenia - HP ArcSight Security Intelligence:

 • podpora hlásení rôznych platforiem a výrobcov
 • automatizovaný zber a uchovávanie logov
 • transformácia hlásení do jednotnej formy
 • framework pre riešenie incidentov
 • špecializované komponenty pre vizualizáciu a analýzu
 • dizajn zameraný na zvládnutie veľkého množstva záznamov v reálnom čase
 • prvky automatizujúce analýzu - napr. vizualizácia topológie, automatická korelácia pomocou dvoch korelačných nástrojov a pod.
 • rozšírené reportovanie s možnosťou tvorby vlastných šablón
 • vytváranie trendov pre urýchlenie tvorby reportov
 • možnosť vytvárania a následného využitia rôznych zoznamov
 • modelovanie IT infraštruktúry
 • možnosť vytvárania vlastných agentov pre spracovanie hlásení z nepodporovaných typov zariadení
 • pokročilá správa úložiska hlásení zameraná na bezpečný zber, efektívne uskladnenie a rýchly prístup k logom
 • možnosť integrácie so scanerom zraniteľnosti, identity manažmentom.

Možnosti grafickej interpretácie udalostí

Prínosy pre organizáciu

Implementáciou riešenia pre centrálne monitorovanie bezpečnosti získava zákazník prehľad
o aktuálnej bezpečnostnej situácii v organizácii. Riešenie zároveň umožňuje efektívnejšie riadiť bezpečnostné riziká a zlepšiť možnosti vyšetrovania a prijatia následných opatrení pre identifikované bezpečnostné incidenty.

Hlavné prínosy:

 • redukovanie nákladov a čas potrebný na vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí;
 • zabezpečenie efektívneho monitorovania stavu bezpečnosti IS, takže napriek rastúcemu množstvu bezpečnostných incidentov nepotrebuje organizácia zvyšovať počet ľudí potrebných na ich sledovanie a analyzovanie;
 • účinné odhaľovanie a predchádzanie neautorizovanému prístupu k informáciám, zníženie rizika bezpečnostného prieniku do systémov a tým ochrana značky, vzťahov so zákazníkmi a ochrana dobrého mena spoločnosti;
 • pri audite alebo pri internom vyšetrovaní bezpečnostného incidentu umožňuje rýchlo a jednoducho nájsť požadované logy;
 • jednoduché a rýchle zrekonštruovanie nepovoleného prieniku do systému a odhalenie príčin jeho vzniku. SIEM výrazne napomáha zastaviť útoky pred ich zintenzívnením, čím zmierňuje škody a šetrí finančné náklady;
 • pomáha rýchlejšie vykonať obnovu systému a odstrániť škody;
 • jednoduché zavádzanie zhody s legislatívnymi požiadavkami (compliance);
 • vytváranie reportov relevantných pre rôzne typy používateľov v organizácii (operátor, analytik, manažér).

LYNX vs. SIEM riešenia

Firma LYNX má dlhoročné skúsenosti s implementáciou SIEM riešení od rôznych výrobcov u zákazníkov z rozličných odvetví (silový rezort, telko, bankovníctvo). Naši zákazníci SIEM realizujú monitorovanie bezpečnostnej situácie svojej infraštruktúry pomocou zberu a vyhodnocovania logov integráciou týchto typov zariadení:

 • sieťové a bezpečnostné komponenty v internej sieti a na perimetri,
 • bezpečnostné komponenty umiestnené po ceste (aplikačné firewaly, IDS),
 • scannery zraniteľnosti,
 • operačné systémy,
 • databázy,
 • AAA systémy,
 • bezpečnostné komponenty na hostoch a serveroch (AV, HIPS, ..),
 • kritické aplikácie v organizácii (SAP, CRM, DWH, elektronické bankovníctvo,..).

Neriešime len samotnú implementáciu SIEM nástrojov, ale poskytujeme komplexné riešenie monitorovania bezpečnosti, ktoré je prínosom pre organizáciu. Naša implementácia štandardne obsahuje analýzu prostredia, výber zariadení na monitorovanie, návrh logovacích štandardov v organizácii pre vybrané zariadenia, integráciu doplnkových zdrojov informácií uľahčujúcich vyšetrovanie, vytvorenie na mieru pripravených nástrojov, postupy pre analytikov a operátorov pri vyšetrovaní, post-implementačnú podporu, vrátane bezpečnostnej analýzy.

Špecializujeme sa na integráciu aplikácií a na vyšetrovanie so zameraním na detekciu insiderov. Pri integrácii nepodporovaných aplikácií využívame vlastný middleware, ktorý, umožňuje:

 • Samotný zber udalostí z aplikácie, prípadnú integráciu s identity manažmentom
 • Automatickú koreláciu hlásení v aplikácii s hláseniami všetkých systémov pripojených do SIEM- ako napr. firewally, IPS, sieťová infraštruktúra, servery a pod.
 • Definovanie požadovaného správania používateľov, vzorových rolí a oprávnení a následne automatickú kontrolu na odchýlky od predpísaných pravidiel v organizácii (compliance check) bez narušenia funkčnosti samotnej aplikácie

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.