Kategórie článkov
  • BPM

Ako najlepšie riadiť náklady v podnikoch v zlých časoch

27. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [1]

Hospodárska kríza prináša intenzívny tlak na objektivizáciu a identifikáciu produktívnych aj neproduktívnych nákladov v podnikoch. Tlak na produktivitu je silnejší ako kedykoľvek predtým. Zo súčasnej situácie vznikajú manažérom vážne otázky, na ktoré treba dať jednoznačné odpovede. Tu môžu technológie do značnej miery pomôcť.

Nieže by náklady neboli témou pred krízou vo všetkých organizáciách, ale táto otázka je mimoriadne vážna práve dnes. Ako prežiť a byť profitabilný, to je predovšetkým otázka poznania a konania založeného na tomto poznaní. Ako správne pristúpiť k riadeniu nákladov?

NÁKLADY, PREDAJ, MARKETING

Prvou témou sú osobné náklady – v biznise založenom na službách sú rovnako dôležité ako vo výrobných firmách. Prvá úroveň znižovania nákladov je založená na idenifikácii skutočných potrieb ľudských zdrojov. Na poznaní, či zušľachťujú produkt alebo službu, priamo prinášajú tržby a zisk, alebo tvoria čisto režijné náklady. Keď očistíme a zoštíhlime pracovnú silu na mieru únosnú pre beh firmy, ešte nemusíme mať vyhrané. Objem dopytu môže klesnúť natoľko, že kapacity firmy sa využívajú na menej ako 100 %. Tu je dôležité poznať skutočnú fixnú réžiu osobných nákladov a usilovať sa vytvoriť vo variabilných nákladoch dostatok manévrovacieho priestoru.
Prirodzene, tlak na predaj a marketing by nemal nijako poľavovať. Podpora predaja je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým a je nevyhnutné vytvoriť jej podľa možností maximálny ekonomický priestor. Poznanie fixnej réžie osobných a prevádzkových nákladov nám napovie, ako sa v prípade krízového scenára zachovať. Znížiť týždenný pracovný čas? Dočasne niektoré prevádzky zastaviť, prípadne zrušiť? Ako veľmi ísť po profite a do akej miery byť sociálny? Otázka osobných nákladov má, samozrejme, svoju ekonomickú stránku, ale treba si uvedomiť, že kvalita ľudských zdrojov rovnako v konečnom dôsledku ovplyvňuje súčasnú aj budúcu pozíciu firmy na trhu.
V oblasti prevádzkových nákladov, keď odhliadneme od administratívnej réžie, ktorá sa identifikuje a rieši asi najľahšie, je veľmi dobre možno uchopiť aj procesy nákupu tovaru, materiálu a služieb. Všetko sa dá robiť lepšie a platí to aj pre obstarávanie. Pre výrobné a obchodné spoločnosti môže byť kľúčová práca s optimálnou výškou zásob a dôsledným riadením cash flow. Rovnako treba prehodnotiť využitie nehnuteľného majetku a nebáť sa vyjednávať s vlastníkmi. V oblasti hnuteľného majetku je možno vhodné zamyslieť sa napr. nad využitím vozového parku, nákladmi na výrobné zariadenia a výhodnosti finančných služieb pri ich obstaraní a údržbe.

Napísať komentár