Softvérová podpora projektového riadenia – potreby a očakávania projektového manažéra

30. 12. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

O nutnosti softvérovej podpory pre projektové riadenie sa v uplynulom období napísalo mnoho. Dôvodov je niekoľko. Efektivita a optimalizácia práce, zdieľanie a vyhodnocovanie informácií, jednoduchšie plánovanie a sledovanie skutočnosti a v neposlednom rade aj konkurenčná výhoda. Čo však pohľad projektového manažéra? Vieme, aké sú jeho očakávania od softvérového produktu na podporu projektového riadenia? Čo všetko potrebuje k práci? A je vôbec dôležité, aký projekt vlastne riadi?

Rozmanitosť projektov je neuveriteľne široká. Krátke či dlho trvajúce, interné a zákaznícke, s využitím produktov a služieb dodávateľov alebo bez, s obmedzenými ľudskými zdrojmi či priškrteným rozpočtom. A takto by sme mohli vymenovať mnoho ďalších parametrov. Bez ohľadu na typ, zameranie, trvanie alebo náročnosť projektu, by mal projekt skončiť včas, s dodržaným rozsahom, neprekročeným rozpočtom a v požadovanej kvalite. Za tieto oblasti je zodpovedný práve projektový manažér a mal by ich čo najefektívnejšie naplniť.

Pozrime sa teda podrobnejšie na rôzne oblasti, ktoré projektový manažér počas životného cyklu projektu riadi, a teda aj na to, v čom by mu mal softvér na podporu projektového riadenia „podať pomocnú ruku“.

Rozsah projektu

Pod výrazom rozsah projektu rozumieme v podstate všetky práce a procesy, ktoré vedú k naplneniu cieľov projektu. Softvér by projektovému manažérovi mal pomôcť s naplánovaním a definovaním aktivít a všetkých prác a ich zadelenia do celkov alebo častí. Vytvorenie štruktúrovaného rozpisu prác (známy pod pojmom WBS – Work Breakdown Structure) a riadenie požiadaviek by malo byť samozrejmosťou. Zároveň by mal umožniť sledovanie, kontrolu a vyhodnotenie ich vykonávania a plnenia.

Čas

Riadením času sú jednoducho všetky procesy, ktoré sú potrebné na včasné dokončenie projektu.
Pod pomocou zo strany softvérového produktu si môžeme predstaviť napríklad umožnenie zadávania úloh, skupín úloh alebo etáp. Plánovanie ich trvania a odhad náročnosti a prácnosti, či ich zobrazenie v grafickej podobe (Ganttov diagram, sieťový diagram, …). Neodmysliteľnou súčasťou softvéru by mala byť možnosť vzájomného previazania a následnosti úloh. Možnosť ich preplánovania a posunu v čase, definovanie časových rezerv, či míľnikov. Výhodou je aj podpora pri používaní rôznych metód, ako sú kritická cesta, kritická reťaz a iné. V neposlednom rade umožnenie sledovania skutočnosti a kontrola dodržiavania plánu počas celého cyklu projektu.

Financie

Riadenie financií znamená vykonanie takých aktivít, aby sa zabezpečilo dokončenie projektu v rámci schváleného rozpočtu. Softvérový nástroj tu môže pomôcť vo všetkých procesoch riadenia financií (rozpočtu projektu). V oblasti riadenia nákladov by mal umožniť plánovanie nákladov ako v celku, tak až na jednotlivé položky (napríklad faktúry), rozdeliť náklady na priame náklady projektu a nepriame tvorené nákladmi na zdroje. Zohľadňovanie nákladovej ceny za ľudí, jednotlivcov, za rôzne pozície a roly. Na ich základe umožniť naplánovať presné náklady pri ich využití. Softvérový nástroj by mal tiež umožniť sledovanie čerpania nákladov voči plánu a pomocou rôznych metód vyhodnotiť aktuálny stav projektu a očakávané prekročenie, resp. ušetrenie pri jeho dokončení.
Okrem nákladov umožniť plánovanie a sledovanie aj projektových tržieb, určenie ziskovosti projektu, jeho rentability a návratnosti investícií.

Napísať komentár
Virtuálna konferencia CLOUD V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE 2020+. O kvalitu a bezpečnosť služby ide až v prvom rade.

BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA! Začíname: 18.6.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť