Zvyšovať kvalitu a atraktivitu štúdia

27. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Príprava IT odborníkov má na Univerzite P.J. Šafárika, Prírodovedeckej fakulte, už tridsaťročnú tradíciu. Za ten čas sa osvedčil model prípravy odborníkov, ktorý vychádza z pomerne hlbokých matematických a informaticko-teoretických základov. V poslednom čase kvalitu študentov a absolventov poznamenáva predovšetkým redukovanie rozsahu a kvality matematickej a prírodovednej prípravy na základných a stredných školách, neúmerný nárast vysokých škôl na Slovensku a odchod kvalitných študentov do zahraničia kvôli lepším sociálnym, spoločenským a študijným podmienkam.

Kvalite štúdia nepomáha ani nenasýtený trh práce v IT sektore, pretože študenti ľahko nachádzajú zamestnanie popri štúdiu a uprednostňujú pracovné povinnosti pre študijnými. Neuvedomujú si, že koncentráciou na krátkodobé ciele a úzkou odbornou profiláciou si zhoršujú vyhliadky na svoje odborné uplatnenie počas zostávajúcej odbornej kariéry, ktorá by mala trvať okolo 40 rokov a počas ktorej budú nútení neustále reagovať na meniace sa podmienky a technológie.

V spolupráci s IT firmami by sme sa preto chceli zamerať na: • zatraktívnenie ponúkaných študijných programov tým, že v spolupráci s IT spoločnosťami ponúkneme študentom výberové predmety zamerané na výučbu aktuálnych technológií, • zvýšenie motivácie študentov získať plnohodnotné a kvalitné vzdelanie a neredukovať ho iba na oboznámenie sa s aktuálnymi špecifickými technológiami, • podporu talentovaných študentov základných a stredných škôl a zvýšenie ich motivácie absolvovať aspoň časť štúdia na kvalitných vysokých školách na Slovensku, • propagáciu možnosti uplatnenia IT odborníkov v IT sektore na Slovensku, • zvýšenie tlaku na rozhodujúce inštitúcie, aby sa nedeformoval systém štúdia na Slovensku a Slovensko nestrácalo konkurencieschopnosť v študijných programoch, ktoré vyžadujú kvalitné matematické a prírodovedné základy, • vytváranie podmienok na zlepšenie sociálnych podmienok pre štúdium na VŠ a v danom regióne.

ČO PRE TO ROBÍME?

Na Univerzite P. J. Šafárika, Prírodovedeckej fakulte, sa už niekoľko rokov pokúšame vyvíjať rôznorodé aktivity v spomínaných oblastiach. Deje sa tak buď na základe dvojstranných dohôd s IT spoločnosťami alebo v rámci združenia Košice IT Valley. Nejde nám ani tak o finančnú alebo materiálnu podporu, ale skôr o podporu v oblasti zvyšovania kvality a atraktivity štúdia. Našu spoluprácu by sme mohli zhrnúť do nasledujúcich oblastí:
• v rámci kreditového štúdia ponúkame v spolupráci s IT spoločnosťami pFlow, KDC-Ness, RWE IT, Siemens, T-Systems, VSL Software 11 výberových predmetov zameraných na oboznamovanie sa s aktuálnymi metodológiami a technológiami; jednorázovo do výučby začleňujeme aj prednášky odborníkov z praxe, osvedčila sa najmä spolupráca s IBM,
• v rámci tradičnej Študentskej vedeckej konferencie udeľujeme Cenu košických IT spoločností za najoriginálnejšiu prácu a Cenu za prácu s najlepšími vyhliadkami na praktické využitie – aktuálne k štatútu cien pristúpilo 15 IT spoločností,
• s podporou IT spoločností organizujeme pre talentovaných študentov algoritmické a programátorské súťaže Palma, Palma junior a Olympiádu v informatike,
• pre našich študentov organizujeme napr. Letnú školu sieťovania, kde majú možnosť získať aj praktické skúsenosti a zručnosti.
V ďalšom období by sme chceli nájsť vhodnú formu, ktorou by sme motivovali a podporovali študentov na získanie kvalitného vzdelania. V spolupráci s IT spoločnosťami by sme chceli vyslať signál, že v IT sektore sú podmienky na veľmi dobré profesionálne uplatnenie a že trh práce bude postupne preferovať kvalitu pred kvantitou.

Napísať komentár