Metódy operačnej analýzy v projektovom riadení

30. 04. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Projektové riadenie je súbor metód, techník a postupov pre návrh, výber, riadenie, realizáciu a kontrolu projektov pri časových, nákladových a kvalitatívnych obmedzeniach. Ide o určitú filozofiu riadenia projektov v podmienkach trhového hospodárstva. Projektové riadenie je vhodné použiť najmä pri riadení zložitých, členitých projektov, kde je potrebné naplánovať termíny realizácie jednotlivých úloh, prideliť potrebné kapacity strojov a zamestnancov, množstvo materiálu a predpokladané náklady, ako aj jednorazové náklady na zabezpečenie jednotlivých úloh. Umožňuje optimalizovať v rámci celých úloh využitie zamestnancov a strojov, zariadení, surovín a materiálov, ale najmä celkové náklady na projekt.

Neoddeliteľnou súčasťou projektového riadenia je proces projektového plánovania. Všeobecne platí, že projekt je taký, aký je jeho plán, t.j. plánovanie jednoznačne ovplyvňuje kvalitu projektu. Podstata a hlavná úloha procesu projektového plánovania spočíva v stanovení cieľov projektu a spôsobov vedúcich k ich dosiahnutiu. Plánovanie by malo byť podrobné len do tej miery, do akej je potrebné, nie do vyčerpania všetkých možností. Cieľom časového projektového plánovania je tvorba implementačného postupu prác pri realizácii projektu s ohľadom na disponibilné zdroje, kapacity a náklady. Pri spracovaní časových implementačných plánov projektu sa najčastejšie používajú práve metódy sieťovej analýzy.

METÓDY SIEŤOVEJ ANALÝZY

Metódy sieťovej analýzy sa využívajú na zosúladenie časovej nadväznosti rôznych, vzájomne sa podmieňujúcich činností pri riadení rozsiahlych projektov. Sieťová analýza je časťou operačnej analýzy a je zameraná na konštrukciu, riešenie a aplikáciu matematických modelov zložitých komplexov činností – projektov, tvoriacich nadväzný proces – technologické a organizačné väzby. Všeobecne však možno povedať, že využívanie metód sieťovej analýzy vyvoláva potreba vzájomného a jednoduchého previazania navzájom sa ovplyvňujúcich veličín. Základnými metódami sieťovej analýzy sú metóda kritickej cesty (CPM – Critical Path Method) a metóda PERT – Program Evaluation and Review Technique [5]. K metódam sieťovej analýzy patria aj metódy MPM a GERT.

Viac v priloženom pdf


Napísať komentár
Prezenčný a virtuálny seminár
Novelizované normy informačnej bezpečnosti
29.11.2022, 16:00 hod.