Tímová práca v projektovom riadení

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

*Čo je projektový tím? Aký je rozdiel medzi kmeňovým a projektovým tímom? Kedy tímy vznikajú a zanikajú v priebehu životného cyklu projektu? Kto sú spolupracovníci projektového tímu? Čo je projektová hierarchia? Kedy a prečo sa projektový tím stretáva? Odpovedi na tieto otázky nájdete v nižšie uvedenom texte.*

TÍM (TEAM)

Tím (všeobecne) je malá skupina ľudí (cca do 10 osôb) s týmito vlastnosťami:
a) so spoločnou víziou a cieľmi,
b) so spoločnými postupmi riešenia (postupy sú prijaté všetkými, sú prispôsobené cieľom, definované rozdelenie úloh, spôsoby výmeny názorov, hodnotenie),
c) so vzájomnou zodpovednosťou (zodpovednosť jedného za druhého vyplýva zo zodpovednosti za spoločné ciele),
d) s doplňujúcimi schopnosťami: * technické alebo funkčné schopnosti (profesia),* schopnosti riešenia problémov a rozhodovania, * interpersonálne zručnosti (schopnosť komunikovať, prijímať kritiku, rešpektovať názory druhých, aktívne počúvať a pod.).

V rôznych fázach životného cyklu projektu pracujú dva rozdielne tímy s rozdielnymi úlohami (pozri obrázok 1). Oba tímy sú dočasné. Vznikajú s cieľom riešiť špecifické úlohy a po ich vyriešení zanikajú alebo sa transformujú.

Kmeňový tím pracuje na príprave projektového zámeru vo fáze A – Koncepcia projektu. Pri spustení projektu je vymenovaný manažér projektu, ktorý sa podieľa na zostavení projektového tímu. Projektový tím vzniká na začiatku fázy B – Vývoj projektu a zaniká na konci fázy D – Zakončenie projektu.

Napísať komentár