Výzva pre projektových manažérov: 2. ročník súťaže PROJEKT ROKA 2014

24. 03. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

Súťaž „Projekt roka“, ktorá vstupuje do 2. ročníka, je jedným z prostriedkov, ktorými SPPR a PMI Slovakia Chapter napĺňajú svoje poslanie podporovať profesionálny rozvoj projektového riadenia aj zvyšovaním kvalifikácie odborníkov a propagáciou skutočných profesionálov. Vyhlasovateľmi súťaže sú Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter. Organizátorom je portál efocus.sk, dlhoročný usporiadateľ odborných konferencií Projektový manažment.

PRÍNOSY PRE SÚŤAŽIACICH

Každý účastník súťaže získa jedinečnú príležitosť porovnať riadenie a výsledky svojho projektu s projektom víťaza súťaže a jeho hodnotením. Veľkým prínosom je aj motivácia projektového tímu s ambíciou používať najlepšie postupy profesionálneho riadenia projektov, odporúčaných profesnými organizáciami IPMA a PMI. Účasť v súťaži je výhodou aj pri certifikácii a recertifikácii projektových manažérov.

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

a) Zúčastniť sa môžu projekty, súvisiace so Slovenskom, bez ohľadu na hospodárske odvetvie, lokalitu alebo pôsobenie vo verejnom, neziskovom či súkromnom sektore. To sú všetky projekty slovenských organizácií, uskutočnené kdekoľvek na svete, a tiež, ak boli uskutočnené v spolupráci so zahraničnými organizáciami. Vítané sú aj projekty zahraničných organizácií, ktoré riadil slovenský manažér.

b) Jedna organizácia, alebo samostatná organizačná jednotka môže prihlásiť do súťaže len jeden projekt. Ocenenia od iných organizácií sú prípustné. Prihláška je dostupná na www.sppr.sk, www.pmi.sk a www.efocus.sk (viď nižšie).

c) Členstvo manažéra projektu, členov projektového tímu alebo ich zamestnávateľa v SPPR alebo PMI Slovakia Chapter nie je podmienkou.

d) Uchádzač o zaradenie do súťaže predloží spolu s prihláškou vlastnoručne podpísaný Etický kódex odborníka projektového riadenia, dostupný spolu s ďalšími dokumentmi o súťaži na www.sppr.sk, www.pmi.sk a www.efocus.sk. Podmienkou akceptácie prihlášky je, že uchádzač ani v minulosti neporušil zásady, zahrnuté v tomto Etickom kódexe.

e) Uchádzač písomne súhlasí so zverejnením názvu projektu, jeho krátkej anotácie, ďalej organizácie a svojho mena na www.sppr.sk, www.pmi.sk a www.efocus.sk, ak sa v súťaži umiestni na jednom z prvých troch miest.

f ) Manažér projektu a členovia projektového tímu nie sú členmi výboru PMI Slovakia Chapter,členmi výboru SPPR, resp. redakcie eFocus, alebo hodnotiacej komisie.

g) Manažér projektu riadil projekt aspoň počas druhej polovice trvania projektu.

h) Prihlásené projekty musia byť ukončené a akceptované zákazníkom/sponzorom projektu v období od januára 2013 do dátumu podania prihlášky do súťaže.

i) Prihlásené projekty musia spĺňať tieto kritériá pre komplexné projekty:

• skutočné trvanie projektu aspoň 6 mesiacov,

• skutočné náklady projektu aspoň 100.000 € bez DPH,

• projektový tím viac ako 5 osôb (okrem manažéra projektu),

j) Súťažiaci za zaradenie do súťaže neplatí žiaden registračný poplatok.

k) Uchádzač predloží v elektronickej forme vo formáte PDF:
1. Prihlášku (k stiahnutiu nizšie).
2. Správu o projekte (k stiahnutiu nizšie).
3. Etický kódex (vlastnoručne podpísaný)  (k stiahnutiu nizšie).

Okrem prihlášky a Etického kódexu súťažiaci predloží Správu o projekte v elektronickej forme vo formáte PDF v rozsahu max. 25 strán A4 vrátane príloh v zmysle zverejnenej štruktúry „Správa o projekte“. Komisia hodnotiteľov bude prihliadať aj na zrozumiteľnosť a výstižnosť slovného hodnotenia obsiahnutého v Správe.

OCENENIE VÍŤAZA SÚŤAŽE

Zástupcovia vyhlasovateľa súťaže za SPPR a PMI Slovakia Chapter odovzdajú víťazovi na záver konferencie eFocus „Projektový manažment“ 22. októbra 2014 osvedčenie „Projekt Roka 2013”. Tento projekt môže používať logo SPPR a PMI Slovakia Chapter titul „Projekt roka ”. Osvedčenie o úspešnej účasti v súťaži dostanú aj ďalší dvaja najlepší finalisti.

Výsledky súťaže budú medializované na portáli efocus.sk, na internetových stránkach SPPR a PMI Slovakia Chapter, ako aj v ďalších partnerských printových a elektronických médiách.

Dokumenty na stiahnutie:

Napísať komentár