Úlohy v manažérskych rolách

30. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Úlohy manažérov sa formálne zadávajú v popisoch práce. Osobný
štýl manažéra potom určuje, ktorej činnosti venuje viac alebo menej
pozornosti, a akými metódami ich vykonáva. V podstate ide o vykonávanie
manažérskych rolí (podľa Mintzberga).

INTERPERSONÁLNE ROLY

Reprezentant

Čím vyšší je manažérsky post, tým významnejšie miesto patrí tejto role. Na najvyšších manažérskych postoch sa vyžadujú aj vedomosti z protokolu, ale v každom prípade sa očakávajú vynikajúce komunikačné zručnosti. Pozornosť tiež treba venovať vzhľadu
manažéra a jeho spoločenskému správaniu. Vždy ide o reprezentáciu organizácie, nielen o reprezentatívnosť manažéra ako osoby.

Vedúci

„Šéf“ je v očiach podriadených niekto, kto vie v každom okamihu zaujať stanovisko, vie niesť zodpovednosť, vie zabojovať za svoj tím, podporí svojich ľudí, keď je to potrebné, vie byť prísny ale spravodlivý, do ťažkých úloh ide spolu so svojimi ľuďmi, nevydáva len pokyny, ale vie osobne priložiť ruku k dielu, ak urobí chybu, dokáže si ju priznať… Tento zoznam by bol veľmi dlhý, ak by mal byť úplný. Jeho špecifiká závisia od zloženia personálu organizácie, od zloženia tímu.
Ak je v ženskom tíme na manažérskom poste „šéfka“, požiadavky na jej manažérske zručnosti v role vedúcej budú iné, ako keď tá istá šéfka bude šéfovať zmiešanému alebo mužskému tímu. V každom prípade obstáť v tejto role sa dá len vtedy, ak manažér správne identifikuje, kto sú ľudia, ktorých vedie.

Spájateľ

Organizácie, ale aj jednotlivé útvary majú svojich manažérov preto, aby niekto zlaďoval prístupy, koordinoval kroky k istému (stratégiou organizácie určenému) cieľu. Manažér je povinný cieľavedome viesť ľudí tak, aby ich, činnosť smerovala k tomuto určenému cieľu. Aj v prípade, že má rozdielny názor na niektoré časti stratégie, nesmie ísť svojou cestou. Tá totiž vedie k inému cieľu, nekončí sa tam, kde cesty ostatných útvarov. Ak ide o vrcholového manažéra, musí svoju rolu uplatniť v permanentnom sústreďovaní pozornosti všetkých útvarov, celého personálu na spoločný cieľ.

INFORMAČNÉ ROLY

Monitorovač

Nedostatok informácií najčastejšie vedie k nesprávnym rozhodnutiam. Túto vážnu chybu si manažér nemôže dovoliť, preto je rola monitorovača strategicky dôležitou rolou, najmä v súčasnom boome informácií. Niekedy sa zvykne hovoriť, že informácie sú v súčasnosti dôležitejšie ako peniaze. Čo musí manažér monitorovať? Jednoduchšie by bolo povedať, čo nemusí. Záber informácií, ktoré sú v konkrétnych situáciách dôležité, je totiž veľmi široký. Čím viac informácií – utriedených, overených, teda použiteľných – manažér má, tým lepšie rozhodnutia môže prijímať. Sú to informácie týkajúce sa činnosti ľudí svojho tímu, ostatných činností a postupov v organizácii, informácie o tom, čo sa v organizácii cení, informácie o konkurencii, o nových technológiách a smeroch v príslušnom odbore činnosti, informácie o rovnakých a podobných produktoch atď.

Napísať komentár