Ján Mihálik

DC konzultant a projektový manažér

Prednášateľ

Prečo a kedy zlyháva projektové riadenie? Hybné sily projektu

Ján Mihálik sa zaoberá problematikou dátových centier od roku 1999. Poskytuje služby počas celého životného cyklu tvorby dátového centra od identifikácie požiadaviek klienta, vytvorenie podkladov pre vytvorenie investičného zámeru, prípravu zadania pre výber generálneho dodávateľa, návrh riešenia dátového centra, prípravu kontraktu, realizáciu a uvedenia do prevádzky. Ďalšou dôležitou oblasťou je relokácia IKT do nového DC s ohľadom na minimalizáciu dopadu na obchodné činnosti spoločnosti.

Viedol a vedie, prípadne poskytuje poradenskú činnosť v komplexných projektoch dátových centier obsahujúcich stavebnú časť a technológie spoľahlivého elektrického napájania, technologického chladenia,  dátovej kabeláže, bezpečnostných a monitorovacích systémov. Ako projektový manažér pôsobil aj v projektoch budovania infraštruktúry IKT najmä pre bankové inštitúcie so zameraním na riešenia zaisťujúce vysokú dostupnosť a spoľahlivosť centrálnych bankových systémov a komunikačné technológie LAN (local area network)a SAN (storage area network) v rámci dátového centra ako aj WAN (wide area network) a MAN (metropolitan area network) prepojenia vzdialených lokalít dátových centier. V súčasnosti sa podieľa okrem iného na projektoch výstavby dátových centier o ploche IT sál viac ako 1000 m2, komplexnej obnove dátového centra v štátnej správe a relokácii IKT jednej z najväčších bankových inštitúcií na Slovensku.

V minulosti viedol projekty budovania dátových centier pre organizácie v štátnej správe, bankových inštitúciách a priemysle. Taktiež viedol odborné tímy pripravujúce analýzy pre vyhodnotenie stavu a identifikáciu problémov dátových centier. Pravidelne sa zúčastňuje v roli prezentátora na konferenciách s venovaným problematike dátových centier.  Ako odborný garant a spoluautor sa podieľal na príprave publikácie Príručka manažéra – Data center vydanú v roku 2009. Svoju hlavnú úlohu vníma v poskytovaní komplexných riešení s integráciou všetkých súčastí projektu a ich vzájomným zosúladením pre dosiahnutie zhodnotenia spoľahlivosti jednotlivých komponentov do výsledného vysoko dostupného,  spoľahlivého a energeticky efektívneho riešenia DC s dôrazom na hlavnú rolu DC spočívajúcu vo vytvorení bezpečného a spoľahlivého prostredia pre prevádzku IKT.

2008 – DCpro s. r. o., Data center konzultant a projektový manažér

1998 – 2008 IBM Slovensko, spol. s r.o., Projektový manažér a DC konzultant


« Späť