JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

advokát a spoločník v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala

Zmluvné vzťahy v oblasti IT – ako vyriešiť prvý a druhy softvérový problém?

Príspevok sa venuje identifikácii, popisu a analýze prvého a druhého softvérového problému. Prvý softvérový problém: počítačový program v/s softvér. Druhy softvérový problém: Softvér a …? Licenčná zmluva, licenčná zmluva koncového užívateľa alebo licencia – je to isté ? Právne východiská rozdielu pri zmluvnej úprave práv k počítačovému programu (ako predmet autorského práva) a k softvéru ako „tovaru“, ktorý môže obsahovať viacero autorsko-právnych predmetov, ale aj ďalších súčastí chránených inými právnymi inštitútmi.
Používanie zastrešujúceho pojmu „licencia“ v každej IT zmluve, avšak zabúda sa na právne rozdiely medzi licenciou podľa autorského práva, medzi licenciou koncového užívateľa (tzv. quasi licencia) a pojmom „počet licencií“, ktorým sa vyjadruje oprávnenie používať určitý softvér na určitom počte počítačov… Pochopenie týchto základných východísk môže prispieť k právnej istote v právnych vzťahoch medzi zmluvnými stranami a súdnej vymožiteľnosti práv z IT zmlúv.

Absolvent Právnickej fakulty UK v Bratislave (Mgr., JUDr.) a NhF Ekonomickej univerzity v Bratislave (Ing.). Pôsobí ako advokát a spoločník v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala, s.r.o. a zároveň ako odborný asistent na Právnickej fakulte UK v Bratislave so zameraním na oblasť práva informačných a komunikačných technológií (ICT Law).

Vo svojej profesionálnej a akademickej činnosti sa venuje najmä zmluvným vzťahom k softvéru, licenčným zmluvám (vrátane implementačných zmlúv, prevádzkových zmlúv), právnemu rámcu pre slobodný softvér, právnej regulácie databáz a ochrane osobných údajov.Je autorom viacerých odborných článkoch súvisiacich s licenčnými zmluvami, spoluautorom monografie Právo informačných a komunikačných technológií a spoluautorom slovenskej časti publikácie International Electronic Evidence.

Zúčastňuje sa odborných konferencií a workoshopov, kde prednáša témy z oblasti právo a softvér (Lex Informatica, Cyberspace Brno, Software Law). Absolvoval niekoľko zahraničných študijných a vedeckých pobytov (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Krakow). Je členom európskych združení, ktoré sú aktívne v oblasti ICT Law (LEFIS Network, Vienna Core Group).


« Späť