JUDr. Pavel Nechala

advokát, Nechala & Co

Biometrický podpis

Poskytovanie elektronických služieb predovšetkým verejnou správou je dlhodobo brzdené právnou úpravou písomného právneho úkonu. Tá totiž vyžaduje vždy preukázanie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Zaručený elektronický podpis ako zákonom predpokladané riešenie tejto prekážky sa v praxi neosvedčil. Prax preto reagovala postupným zavádzaním iného technického riešenia – biometrického podpisu. Ako vyzerá jeho použitie vo svetle súčasnej platnej legislatívy, je predmetom tejto prednášky.

Pavel Nechala, absolvent Právnickej fakulty UK a viacerých medzinárodných školení a konferencií, pracuje 10 rokov v oblasti poskytovania právnych služieb IT spoločnostiam, pričom posledných 5 rokov pôsobí v spoločnosti Nechala & Co. s.r.o..  Zaoberá sa prípravou zmluvnej dokumentácie pri realizácii IT projektov, vrátane súdneho a mimosúdneho riešenia prípadných sporov. Je členom poradných orgánov pri príprave legislatívnych návrhov na Ministerstve spravodlivosti SR.


« Späť