Multimediálna dokumentácia z konferencie “Ako prežit (krízu): Nové výzvy a stratégie pre IT a podnikovú informatiku”

Kľúčové postupy, prístupy a technológie nevyhnuté pre podnikovú informatiku, aby čo najviac eliminovala dopady hospodárskej krízy.
Konferencia je určená pre vedúcich pracovníkov v oblasti IT, riaditeľov a manažérov IT, finančných riaditeľov, decison makers z rozhrania ekonomiky a technológii a rovnako tiež pre špecialistov na softvér, služby a infraštruktúru

Odborný garant konferencie: Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu

Program konferencie je nasledovný:

TRENDY & TECHNOLÓGIE I.

09.05 - 09.40

Nové výzvy, priority a stratégie pre IT
WEBCAST
Prednáška prináša pohľad na strategické zmeny, ktoré sa očakávajú ako dôsledok nových IT trendov, hodnotí ich relevanciu a možný presah do slovenskej reality.

Lukáš Neduchal, senior manager, Ernst & Young Slovensko

09.40 - 10.00

Transformácia datacentier pre novú dekadu
WEBCAST
Prezentácia je o súčasných tlakoch na transformáciu dátových centier a o trendoch na trhu, benefitoch, definícii a HP vízii okolo dátových centier novej generácie, ktoré sú: * Efektívnosť elektrickej spotreby a priestoru (Power and Space Efficient), * Vždy „On“ (Always on) * Globálny a virtuálny (Global and Virtual) * Servisne orientovaný a automatizovaný (Service oriented and Automated). Približuje aj vlastnú skúsenosť HP s transformáciou svojich dátových centier.

Róbert Cisar, CEE Lead Solution Consultant for Data Center Transformation, Hewlett-Packard Slovakia

10.00 - 10.20

IBM Dynamic Infrastructure – zlepšite služby, znížte náklady a riaďte riziko
WEBCAST
Ako budovať infraštruktúru, ktorá vedie k krátkodobej návratnosti investícií, je inteligentná, bezpečná a dokáže sa prispôsobiť každodenne meniacim sa podmienkam trhu

Miroslav Petrek, Technical Sales team Leader, IBM Slovakia

10.20 - 10.40

Virtualizácia – cesta ako prekonať krízu
WEBCAST
Poškodená ekonomika * Ako konsolidovať a znižovať náklady * Virtualizácia aplikácií, storage a dátových centier * Využívanie dátových služieb

Peter Krošlák, Project manager, PosAm

10.40 - 11.00

Prestávka na kávu

11.00 - 12.20

Panelová diskusia: Kríza ako výzva a nová príležitosť pre IT
WEBCAST

_Ako by sa mal správať podnikový užívateľ IT služieb a technológií v čase krízy, na čo by sa mali sústrediť IT oddelenia a ich vedúci predovšetkým, aké východiská ponúkajú dodávatelia… _
Účastníci panelu:
P. Weber, generálny riaditeľ, Hewlett-Packard Slovakia
R. Brestovanský, generálny riaditeľ, IBM Slovakia
M. Marek, generálny riaditeľ, PosAm
P. Čerešník generálny riaditeľ, Microsoft Slovakia
P. Prónay, riaditeľ divízie Siemens IT Solutions and Services
O. Smolár, výkonný riaditeľ, Soitron
V. Hric, konateľ, S&T Varias
P. Capek, generálny riaditeľ, EMC Computer Systems
Panel vedie Karl Reindl, generálny riaditeľ, Capgemini Slovensko

TRENDY & TECHNOLÓGIE II.

13.20 - 13.40

Ako ušetriť na inovácii a získať konkurenčnú výhodu
WEBCAST
Často sa stretávame s názorom že kúpiť niečo nové je drahšie ako prevádzkovať to čo máme. Možno sa treba na to pozrieť z úplne iného uhla pohľadu a zamyslieť sa nad novými konceptami a technológiami, ktoré pri správnom nasadení výrazne ušetria investičné a prevádzkové náklady. K efektivite vynaložených prostriedkov v krízových časoch a ako vyhrať konkurenčný boj v období chaosu vás priblíži nasledovná prezentácia.

Pavol Capek, generálny riaditeľ, EMC Computer System

13.40 - 14.00

Optimalizujte svoju IT infraštruktúru a ušetríte
WEBCAST
Desať konkrétnych tipov ako zareagovať na súčasnú situáciu – od snižovania prevádzkových nákladov cez optimalizáciu IT nákladov až po zvyšovanie produktivity a riadenie cash-flow. Konkrétne nasadenia, konkrétne výsledky.

Gabriel Fedorko, technický riaditeľ, Microsoft Slovakia

14.00 - 14.20

Investícia ako cesta k úsporám
WEBCAST
V najbližšom čase nás čaká prehodnocovanie investícii do IT. Samozrejme najlepšie investície sú tie, ktoré sa zaplatia samy. Sú v dnešnom IT také?

Peter Trajlinek, vedúci divízie infraštruktúrnych riešení, Siemens s.r.o., Siemens IT Solutions and Services

14.20 - 14.40

IT posilňuje imunitu
WEBCAST
Kríza je tu, ale rozsah jej následkov ešte nepoznáme… Majú informačné technológie schopnosť tieto následky zmierniť či dokonca eliminovať? Je možné, aby IT oddelenie zefektívnovaním procesov chránilo nielen seba, ale aj biznis svojej firmy?

Peter Horňák, technický riaditeľ Soitron

14.40 - 15.00

Prepojenie biznis stratégie s IT stratégiou – prípadová štúdia
WEBCAST
Využitie metodiky Balanced scorecard pri prepojení IT stratégie s požiadavkami biznis procesov, skúsenosti s využiteľnosťou výstupov procesu tvorby IT stratégie pri komunikácii s rozhodovacou úrovňou podniku a užívateľmi, aplikovateľnosť metodiky v čase krízy

Ing. Stanislav Nepela, Business Consultant, S&T Varias
Ing. Tibor Paulen, riaditeľ IT, SSE

15.10 - 15.30

CIO versus CFO: Riaditelia IT hrajú vo vedení firiem stále “druhé husle”… Čo ďalšie ukázal celosvetový prieskum spoločnosti McAfee.
WEBCAST
Je znepokojující, že v době, kdy jsou pro úspěch podnikání klíčové dozorové funkce, řízení rizik a zajištění shody s předpisy, se jen menšina CIO plně podílí na řízení firmy. Ředitelé IT by měli pokrok, kterého v posledních letech dosáhli, rychle zúročit a zajistit, že lidé s rozhodovací pravomocí ve firmě plně porozumí významu investic do IT pro podnikání firmy. Ředitelé IT by měli dát pozor, aby současné ekonomické zpomalení nevedlo k tomu, že IT oddělení budou vnímána stejně jako v minulosti – jako nákladová položka, na níž lze kdykoliv ušetřit přesunem prostředků jinam.

Vladimír Brož, McAfee, Inc., Territory Manager pre ČR a SR

15.30- 15.50

Kríza v IT ? Problém CIO vs. CEO sa vracia
WEBCAST
Každé obdobie, ktoré núti organizáciu prehodnocovať svoju efektívnosť, znamená pre CIO menej času na samotné IT. Prečo CIO ešte stále musí obhajovať pozíciu IT a význam služieb IT infraštruktúry a nie je prirodzene vnímaný ako dôležitý článok v riadení organizácie ? Má CIO čakať, kým si organizácia uvedomí, že IT je vysoko efektívny nástroj riadenia, alebo má CIO časť svojej kapacity venovať postaveniu IT v organizácii ? Čo je vlastne hlavným poslaním CIO v organizácii a ako toto poslanie naplniť?

Ladislav Cocher, konzultant a dlhoročný CIO

Partneri konferencie

EMC2 Microsoft Siemens Soitron SnT Varias