Výročná konferencia Projektový manažment 2010: Dodávateľ verzus odberateľ v projektovom riadení

Pokračovanie úspešných konferencií z posledných troch rokov o riadení IT projektov, na ktorých sa zúčastnilo celkom vyše 500 projektových manažérov. Konferencia je určená najmä pre vedúcich pracovníkov, riaditeľov projektových kancelárií, projektových manažérov, členov projektových tímov, konzultantov a ďalších.

 

Štvrtok 21.10.2010, kongresové centrum Technopol, Kutlikova 17, Bratislava – Petržalka

 

Organizátori:

 
 

FOTOREPORTÁŽ Z KONFERENCIE. NÁJDETE SA TAM?

 
9.00 – 9.15

Úvod, privítanie účastníkov konferencie

Jozef Šupšák, šéfredaktor eFocus
Rudolf Christopher Takáč, prezident SPPR

 
9.10 - 9.40

Pohľad vrcholového manažéra na projektový manažment: Ako CEO dodávateľa vníma projektové riadenie.

Martin Kubala, generálny riaditeľ Hewlett-Packard Slovakia

WEBCAST

PDF

 
9.40 – 10.00

Pohľad z opačného brehu: ako CEO odberateľa môže ovplyvňovať projektové riadenie

Očakávania CEO odberateľa od projektov * Naplnenie strategických cieľov firmy prostredníctvom projektov * Maximalizácia hodnoty projektov a ich zladenie s cieľmi spoločnosti * Ktoré projekty by malo schvaľovať vedenie firmy a prečo ? * Používame správne výberové kritériá? * Má CEO istotu, že prebiehajúce projekty napĺňajú ciele? * Je potrebné ukončiť projekty, ktoré už nie sú v súlade so stratégiou ? * Akú úlohu by mal zohrávať projektový manažér?

Peter Rácz, portfólio projekt manažér, eclare

WEBCAST

PDF

 
10.00 – 10.20

Prečo a kedy zlyháva projektové riadenie? Hybné sily projektu.

Postupujete podľa zmluvy, stanovujete dôsledne úlohy, posielate včas zápisy, aplikujete PM metodológiu dôsledne a predsa sa projekt nehýbe, ciele sa nenapĺňajú a záverečný termín sa odďaľuje. Poďme sa porozprávať aj ako pridať do projektu hybnú silu, otvoriť komunikáciu, napĺňať ciele zmluvy a očakávania zákazníka.

Ján Mihálik, projektový manažér, DCpro

WEBCAST

PDF

 
10.20 – 10.40

Implementácia Globálneho PMO v U.S.Steel a jej prínosy.

Predstavenie doterajšieho modelu IT organizácie v US Steel a súčasne pripravovaného budúceho modelu na zlepšenie spokojnosti užívateľov s projektovým riadením a očakávané prínosy pre projektové tímy. Dôležitosť prítomnosti change manažmentu počas celého životného cyklu projektu.

Tomaš Kuriatnik, riaditeľ PMO, US Steel
Katarína Schuberová, projektový manažér, US Steel

WEBCAST

PDF

 
10.40 - 11.00

Prestávka

 
11.00 – 11.20

Tranzičné a Transformačné projekty v praxi.

Ján Melikant, vedúci projektového manažmentu, T-Systems Slovakia

WEBCAST

PDF

 
11.20 – 11.40

Partnerská prezentácia: Projektový tím – jeho efektívne vedenie aj vďaka Microsoft Project 2010 a SharePoint 2010

Úspech každého projektu stojí a padá na členoch tímu, ktorí projekt realizujú. Microsoft prináša nástroje, ako tieto tímy úspešne a efektívne viesť prostredníctvom najnovšej verzie Microsoft Project 2010 a Microsoft SharePoint 2010

Martin Čerňák, manažér divízie Information Worker, Microsoft Slovakia

WEBCAST

PDF

 
11.40 - 12.00

Partnerská prezentácia: Integrated BPM

Integrated BPM (iBPM) – Integrované riadenie podnikových procesov pomocou inovatívneho procesného prístupu, riadenie v súlade so stanovenými pravidlami/politikami riadenia, maximálna efektivita a flexibilita, zabezpečenie plnenia stanovených cieľov, konzistentné informácie o stave firmy, ľahko dostupné informácie, poriadok vo firemnej a projektovej dokumentácii. Kombinácia procesného, projektového a operatívneho riadenia (3 v 1). S riešeniami iBPM sa to dá!

Jozef Balun, generálny riaditeľ Novitech

WEBCAST

PDF

 
12.00 - 12.30

Keynote: IPMA and Project Management are moving forward…

Brigitte Schaden, prezidentka IPMA

WEBCAST

PDF

 
12.30 - 14.00

Obed

 

Sekcia A: Prax ako kritérium pravdy. Pohľad na projektový manažment

 
14.00 - 14.20

Skúsenosti s využitím harmonogramu ako nástroja riadenia dodávateľov na veľkých projektoch

Harmonogram môže byť jedným z veľmi účinných nástrojov na riadenie dodávateľov na veľkých projektoch. V tejto oblasti panuje veľa predsudkov a zastaralých názorov na to ako využívať harmonogramy pri riadení. Prednáška sa bude zaoberať touto problematikou z pohľadu odberateľa a hájenia jeho oprávnených záujmov voči dodávateľom. Budú prezentované skúsenosti z praxe, ktoré nadobudol autor pri aplikácií harmonogramov na reálnych veľkých projektoch. Niektoré nové inovatívne postupy a myšlienky môžu byť zaujímavou inšpiráciou pre projektových manažérov a sponzorov veľkých projektov, ktorí zápasia s problémami typu: ako zrealizovať projekt za „rozumný“ čas a zbytočne ho nenaťahovať, ako efektívne riadiť a koordinovať prácu dodávateľov, ako zabezpečiť splnenie dôležitých termínov a pod.

Jaroslav Prokop, konzultant, IT konzult

WEBCAST

PDF

 
14.20 - 14.40

Riadenie projektov v prostredí programov financovaných z fondov EÚ

Riadenie projektov v prostredí programov financovaných z verejných zdrojov, našich štátnych alebo európskych zdrojov prostredníctvom inštitúcií i agentúr Európskej komisie (EK) a pod. si vyžaduje od projektového manažéra zvýšenú pozornosť a zameranie na určité oblasti odborných znalostí a zručností. V príspevku sú zhrnuté skúsenosti projektového manažéra z riadenia medzinárodných neinvestičných projektov financovaných zo zdrojov rôznych programov riadených predovšetkým Európskou komisiou a jej špecializovanými agentúrami. Čím môže byť špecifická príprava návrhu projektu? O aké typy projektov ide? Čo môžeme urobiť pre lepšie pochopenie potrieb Európskej komisie v role zákazníka? Ako úspešne podať návrh projektu a realizovať projekt financovaný zo zdrojov EÚ? Aký prístup k riadeniu projektov vlastne preferuje EK?

Henrich Hipča, certifikovaný projektový manažér (PRINCE2® Registered Practitioner), Potifob

WEBCAST

PDF

 
14.40 - 15.00

Dodávateľ verzus odberateľ – realita v praxi. Čo nevie odberateľ – a mal by vedieť!

Splnomocnené rozhodovanie – o tom, kto rozhoduje v projekte.
Konflikt o zdroje – o tom, ako zdieľať zdroje odberateľa.
Parita projektových manažérov – o tom, kto je projektový manažér a kto nie.
Metodická (ne)gramotnosť – o tom, že poznať metodiku sa oplatí.
Plánovanie etáp projektu – o tom, ako sa projekt plánuje.

Rastislav Janáč, senior projektový manažér, Dignitas

WEBCAST

PDF

 
15.00 - 15.20

Stavebníctvo a projektové riadenie – spojené nádoby. Ale platí to vždy?

Pohľad projektového manažéra v stavebníctve na realitu projektového riadenia v odvetví, ktoré položilo základy projektového manažmentu. Špecifiká PM v stavebníctve. Príklady z praxe v oblasti plánovania projektu, riadenia zdrojov, realizácie a aftercare. Porovnanie teórie projektového manažmentu a praxe v stavebníctve v Slovenskej a Českej republike.

Stanislav Pagáč, projektový manažér

WEBCAST

PDF

 
15.20 – 15.40

Prestávka

 

Sekcia B: Budovanie projektového tímu – riziká a úskalia. Ako vytvoriť dobrý orchester? Mäkké zručnosti projektového manažéra

 
14.00 – 14.20

Projekt 2000 a jeho rozbehový tím

Prezentácia myšlienky, stúpenci, výber Dvanástich
Formovanie tímu.
Odovzdanie moci (kompetencií).
Prevzatie zodpovednosti

ThLic. Vladimír Slovák, rímsko-katolický kňaz, Stožok

WEBCAST

PDF

 
14.20 - 14.40

Projektový tím v čase

Inicializácia.
Plánovanie.
Realizácia.
Vyhodnotenie a uzatvorenie.

Silvia Drahošová, vedúca oddelenia poolu projektových manažérov, Slovak Telekom

WEBCAST

PDF

 
14.40 - 15.00

Úspešný projektový manažment požaduje zrelých lídrov

Proces formovania tímu
Typológia tímov
Najčastejšie problémy projektových tímov a best practice riešenia

Ján Uriga, Technical manager, Deloitte Advisory

WEBCAST

PDF

 
15.00 - 15.20

Projektový manažer a jeho tým – příběhy ze života

Jak osobnost manažera ovlivňuje jeho styl vedení projektového týmu
Schopnost postavit a vést projektový tým
Kreativita & pracovitost & zodpovědnost členů projektového týmu
Projekt končí ziskovou realizací

Jan Stejskal, partner, BELBIN CS

WEBCAST

PDF

 
15.20 – 15.40

Prestávka

 
15.40 – 16.40

Panelová diskusia: Dodávateľ verzus odberateľ v projektovom riadení. Silné a slabé stránky vzťahu.

Panelisti:

Peter Rácz, portfólio projekt manažér, eclare
Ján Mihálik, projektový manažér, DCpro
Róbert Vandlik, projektový manažér, US Steel
Ján Melikant, vedúci projektového manažmentu T-Systems Slovakia
Milan Ďurana, vedúci projektového manažmentu HP Enterprise Services
Rudolf Christopher Takáč, prezident SPPR

Vedúci panelu: Ľubomír Slocík, senior konzultant, next level consulting

WEBCAST

 
16.40 – 17.00

Tombola. Záver.

 

Generálni partneri

Hewlett-Packard Slovakia

Hlavní partneri konferencie

Microsoft Slovakia Novitech

Partneri konferencie

2BCognitus GARANT PARTNER nextlevelconsulting Pro IT services ROLAND GAREIS CONSULTING SAPCON Kurzy, školenia, štúdium

Organizátori: časopis eFOCUS a Spoločnosť pre projektové riadenie

Každú prijatú a akceptovanú prihlášku potvrdzujeme osobitným mailom. Ak sa tak nestane v prípade akýchkoľvek problémov s registráciou kontaktujte organizátora na efocus@efocus.sk.