Smart grid/smart metering – trendy v zavádzaní inteligentných meracích systémov v utilitách. Očakávania verzus realita na Slovensku.

Ako Smart Grid zmení energetický biznis model * Čo ukázala analýza nákladov a prínosov zavedenia inteligentných meracích systémov na Slovensku * Prípadové štúdie infraštruktúry pre smart metering * Prvé skúsenosti z pilotných projektov smart meteringu v distribúcii elektriny.

Celosvetový a aj európsky trend optimalizácie výroby a spotreby energie, ktorého cieľom je znižovať záťaž na zdroje a životné prostredie so sebou prináša aj nové trendy v technológiách. Technológie, ktoré boli donedávna na úrovni experimentálnej sa dnes stávajú realitou. Fotovoltické zdroje, elektromobily a inteligentné siete sa v horizonte niekoľkých rokov stanú súčasťou nášho každodenného života. Súčasťou tohto technologického pokroku bude postupné zavedenie inteligentných meracích systémov. V európskom priestore sa aktivity súvisiace so „zavedením inteligentných meracích systémov“ riadia podľa SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES. Táto smernica definuje pre jednotlivé členské štáty EU okrem iného aj možnosť zavedenia „inteligentných meracích systémov“ do roku 2012, tam kde je to ekonomicky výhodné.

Cieľom prvej konferencie tohoto druhu na Slovensku je komunikovať trendy a ciele v budovaní inteligentných rozvodných sietí energie a postupné nasadzovanie inteligentných meracích koncových zariadení v európskom priestore a priblížiť jej dopad na Slovensko – na energetickú stratégiu, výrobcov, distribútorov a užívateľov energie.

Konferencia je určená pre široký okruh odborníkov z oblasti utilít, vedúcich riadiacich pracovníkov energetiky, plynárenstva a vodárenstva, technologických špecialistov z oblasti utilít, IT profesionálov pre utility, manažérov pre projekty meteringu, manažérov pre vzťah so zákazníkmi, vedúcich pracovníkov pre predaj a distribúciu elektriny, plynu a vody, zástupcov regulačných orgánov, dodávateľov infraštruktúry pre smart metering a grid ako aj konzultantov

 

Štvrtok, 29.septembra 2011, kongresové centrum Technopol, Kutlikova 17, Bratislava – Petržalka

 

Organizátor:

 

Odborná spolupráca:

 

 
09.00 - 09.10

Otvorenie

Jozef Šupšák, šéfredaktor eFOCUS

 

I. Legislatíva EÚ/ európske trendy & Slovensko

9.10 -9.50

Keynote: Zmeny energetického business modelu z dôvodu Smart Grids

Zmena v hodnotovom reťazci * Nové príležitosti * Dopady Smart Grids na distribučný biznis * Kľúčové predpoklady zavedenia Smart Grids

Marián Švrček, viceprezident a riaditeľ Utilitnej praxe pre strednú a východnú Európu, medzinárodná konzultačná spoločnosť A.T. Kearney

PDF

VIDEO

 
9.50 – 10.15

Analýza nákladov a prínosov zavedenia inteligentných meracích systémov na Slovensku.

Medzinárodná poradenská a konzultačná spoločnosť Boston Consulting Group vykonala začiatkom roku 2011 odborné zhodnotenie dlhodobých celospoločenských nákladov a prínosov zavedenia inteligentných meracích systémov na Slovensku. V príspevku budú predstavené predpoklady tejto analýzy a jej výsledky. Najväčšia pozornosť bude venovaná významu jednotlivých prínosov v špecifických podmienkach Slovenska.

Jan Mysliveček, konzultant, THE BOSTON CONSULTING GROUP

PDF

VIDEO

 
10.15 -10.35

Slovenská energetická stratégia a zavádzanie inteligentných meracích systémov na Slovensku

Jedným z cieľov energetickej politiky SR je zvyšovanie efektívnosti v dodávkach energie. V spojení s povinnosťami stanovenými európskou legislatívou v 3. energetickom balíku vytvoria štátne orgány prostredie pre použitie inteligentných meracích systémov ako základných kameňov smart siete. Prednáška bude zameraná na objasnenie legislatívnych povinností a priblíženie konzultačných procesov pri ich príprave. Bude sa venovať charakteristike perspektív, ako aj rizík spojených s využitím digitálnych technológií v rámci energetickej sústavy.

Martin Sliva, sekcia energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR

PDF

VIDEO

 
10.35 - 11.00

Prestávka

 

II. Technológie a IT infraštruktúra pre smart metering (prípadové štúdie)

11.00 – 11.25

Nové výzvy pre vytváranie pokrokovej grid infraštruktúry na dodávku elektriny

Súčasná koncepcia dnešnej prenosovej a distribučnej sústavy odráža dobu, kedy energia bývala relatívne lacná a dopady na životné prostredie neboli vnímané ako zásadné. Koncepcia elektroenergetiky tým priamo nabáda k tomu, aby bola riadená centrálne. Z globálneho pohľadu elektrizačné sústavy vykazujú relatívne nízku mieru „inteligencie“ umožňujúcu monitorovať a riadiť toky elektrickej energie a vyrovnávať zaťaženie v rámci sústav. Je teda otázkou k zamysleniu, či môžeme tieto sústavy vytvoriť „Inteligentné“, teda Smart.

Libor Kozubík, Business Development Executive, Intelligent Utility Networks, IBM Central and Eastern Europe.

PDF

VIDEO

 
11.25 – 11.50

Smart metering as a part of IT landscape of a Distribution company

Gernot Taucher, Solution architect/ business consultant pre energetiku, Atos IT Solutions and Services.

PDF

VIDEO

 
11.50 – 12.15

Ako riadiť inteligentnú sieť?

Jednou z výziev, ktoré budú musieť inteligentné siete vyriešiť, je zabezpečenie výkonovej rovnováhy v prostredí veľkého množstva distribuovaných zdrojov elektrickej energie. Tradičný prístup založený na priamom riadení výrobných zdrojov naráža v súvislosti s prudkým rozvojom obnoviteľných zdrojov na svoje limity. Príspevok sa zaoberá koncepciou informačných systémov pre riadenie bilancie elektroenergetických sietí, ktoré budú založené na predikcii výroby a spotreby jednotlivých elementov inteligentnej siete, najmä obnoviteľných zdrojov energie a inteligentných spotrebičov naviazaných na okamžitú trhovú cenu energie.

Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku konzultingu, IPESOFT

PDF

VIDEO

 
12.15 – 12.40

Skúsenosti HP z projektov implementácie manažmentu automatizovaného meteringu a Smart Grid

Prezentácia popisuje spôsob, ako uchopiť projekt implementácie riešenia Automated Metering Management a Smart Grid z pohľadu programového a projektového riadenia, architektúry a rozsahu riešenia, riadenia kvality a ďalších oblastí, ktoré sú potrebné pre úspešnú implementáciu. Obsahom prezentácie budú praktické skúsenosti, tak ako ich spoločnosť Hewlett-Packard získala z viacerých projektov u globálnych i regionálnych zákazníkov.

František Voldan, Sales Executive, HP Enterprise Services

PDF

VIDEO

 
12.40 -13.40

OBED

 
13.40 - 14.05

Skúsenosti Siemens z realizácie referenčných projektov Smart Metering

Problematika Smart Metering vo väzbe na Smart Energy a Smart Grids:

  • legislatívne a technické súvislosti; Smart Metering ako predvoj sietí Smart Grids,
  • Ucelené riešenia Smart Metering od centrálnej úrovne až po procesnú úroveň; väzby na ostatné riadiace a zúčtovacie systémy, na miestnu automatizáciu a riešenie „poslednej míle”.
  • Realizácia referenčných projektov Siemens Smart Metering (príklady v Rakúsku a vo Švajčiarsku).

Vladimír Kanas, vedúci oddelenia Energy Automation-Solution, Siemens

PDF

VIDEO

 

III. Prístup distribučných spoločností k trendom v oblasti inteligentného merania

14.05 – 14.30

Inteligentné siete: meranie a skúsenosti s pilotným projektom vo Východoslovenskej Distribučnej

Technologický pokrok a nové trendy vo výrobe a využívaní energií sú súčasťou nášho každodenného života. Distribučné spoločnosti monitorujú tieto aktivity a citlivo reagujú na tieto podnety. Východoslovenská Distribučná a.s. už od roku 2005 inštaluje u vybraných zákazníkov systémy automatizovaného zberu meraných dát. V roku 2010 spustila pilotný projekt, pri ktorom je testovaná citlivosť zákazníkov, z hľadiska efektívneho využívania elektriny (tendenciu šetrenia) na informácie o jeho spotrebe doručované zákazníkovi s vyššou periodicitou.

Marcel Fitere, člen predstavenstva Východoslovenská Distribučná a.s. a vedúci úseku Asset manažment a dispečing

PDF

VIDEO

 
14.30 – 14.55

Smart grid: dopad na stratégiu a slovenskú realitu

Sofistikované energetické distribučné siete, vybavené inteligentným fakturačným meraním, sú aktuálnym fenoménom vo všetkých vyspelých distribučných spoločnostiach, ktoré sa snažia efektívne riešiť významný nárast počtu dotovaných obnoviteľných zdrojov elektrickej energie s premenlivým charakterom výroby. Budovanie takýchto sietí je však náročným investičným procesom, ktorý možno prirovnať ku „prekážkovému behu na veľmi dlhú trať“ s neustále sa vzďiaľujúcim cieľom. Ako teda investovať, aby sme dobehli do cieľa v požadovanom limite a aby naši „diváci – zákazníci“ boli ochotní platiť „vstupné“ na tieto preteky?

Milan Valjašek, špecialista pre rozvoj IT, Stredoslovenská energetika

PDF

VIDEO

 

IV. Pohľad ostatných účastníkov trhu

14.55 – 15.20

Pilotné projekty Smart meteringu ČEZ – ako ďalej?

Cieľom prezentácie je predstaviť pilotný projekt AMM II v kontexte programu futur/e/motion. Autor príspevku kriticky porovnáva očakávania s potenciálom reálnych prínosov technológie pre zákazníkov – domácnosti. Predstavuje dotazníkmi zistené očakávania zákazníkov aj ich prvé skúsenosti, nielen iba pohľadom odberateľa elektriny, ale aj na príklade obyvateľa bytu v panelovom dome – skúsenosti s multiutilitným meraním. Keďže významné uplatnenie smart meteringu sa predpokladá v oblasti smart gridov, analyzuje autor nedostatky súčasnej technológie v porovnaní s očakávaným cieľovým stavom – najmä v oblastiach komunikačnej infraštruktúry, konvergencie s riadiacimi systémami smart gridu aj integrácie s prvkami automatizácie domácnosti.

Ondřej Mamula, business project leader, ČEZ

PDF

VIDEO

 
15.20 – 15.45

Successfully operating smart metering in Sweden

Sweden is the only country in Europe as of today in which a 100% mass rollout of smart meters has been performed. What are the challenges and lessons learned of such a mass rollout, what kind of support can an integrated software platform give in the rollout management as well as in the daily operations of smart metering afterwards? Any lessons learned for Slovakia?

Michael Trampert, Head of Smart Energy Services Capgemini Germany, Austria, Switzerland

PDF

VIDEO

 
15.45 – 16.05

Prestávka

 
16.05 - 17.00

Panelová diskusia: Smart grid/smart metering – očakávania verzus realita na Slovensku

Jan Mysliveček, konzultant, THE BOSTON CONSULTING GROUP
Martin Sliva, sekcia energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR
Marcel Fitere, člen Predstavenstva Východoslovenská Distribučná a.s. a vedúci úseku Asset manažment a dispečing
Igor Chrapčiak, konateľ spoločnosti Schrack Technik
Michael Trampert, Head of Smart Energy Services, Capgemini Germany, Austria, Switzerland

Vedúci panelu: František Pecho, výkonný riaditeľ slovenského elektroenergetického dispečingu, SEPS

VIDEO

 
17.00 - 17.15

Tombola. Záver konferencie.

 

Generálni partneri

Atos Slovakia Hewlett-Packard Slovakia IBM Slovensko IPESOFT Siemens

Partneri konferencie

Schrack Technik Kurzy, školenia, štúdium

Mediálni partneri

Energia sk

Organizátor: časopis eFOCUS.

Každú prijatú a akceptovanú prihlášku potvrdzujeme osobitným mailom. Ak sa tak nestane v prípade akýchkoľvek problémov s registráciou kontaktujte organizátora na efocus@efocus.sk.